Projekt w art. 1 przewiduje uchylenie przepisu nakładającego na pracodawców obowiązek zgłaszania Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej danych dotyczących miejsca, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności oraz zmian w tym zakresie (art. 209 Kodeksu pracy), łącznie z przepisem zawierającym sankcję za niespełnienie tego obowiązku (art. 283 § 2 pkt 1 Kodeksu pracy). Jednocześnie w projekcie zostało zaprezentowane rozwiązanie podobne do tego, które funkcjonuje w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy, mające na cele umożliwienie państwowej Inspekcji Sanitarnej dostępu do danych gromadzonych w rejestrze podmiotów prowadzonym przez GUS i danych gromadzonych na kontach płatników gromadzonych przez ZUS. W art. 4 projektu przewidziane zostało skrócenie czasu oczekiwania przez podmioty inne niż osoby fizyczne rozpoczynające działalność gospodarczą na uzyskanie od naczelnika urzędu skarbowego potwierdzenia o nadaniu numeru NIP z 14 do 3 dni. Wprowadzone zmiany regulacji prawnej powinny umożliwiać podmiotom szybkie rozpoczęcie działalności, ograniczając do minimum niezbędne formalności, przy jednoczesnym zapewnieniu organom administracji publicznej sprawnego wykonywania ich obowiązków rejestracyjnych i ewidencyjnych.

Zaproponowano, aby ustawa weszła po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

 

Źródło: www.rcl.gov.pl

 

Chcesz wiedzieć więcej? Masz pytania? Skorzystaj z Infolinii Prawa Pracy  Nie czekaj- z nami poznasz wszystkie odpowiedzi!