Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP

Czy pracodawca musi organizować dla swoich pracowników szkolenia przeciwpożarowe prowadzone przez osobę z uprawnieniami np. strażaka? Czy wystarczy jedynie zapoznanie pracowników z instrukcją przeciwpożarową dla budynku, w którym pracują opracowaną przez jednostkę straży pożarnej? Czy wystarczy w tym zakresie szkolenie okresowe bhp, w którym to problematyka przeciwpożarowa musi zostać poruszona zgodnie z ramowym programem szkolenia?

Odpowiedź

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) - dalej r.o.p.b. pracodawca nie ma obowiązku organizowania dla swoich pracowników odrębnego szkolenia przeciwpożarowego prowadzonego przez osobę z uprawnieniami np. strażaka.

Uzasadnienie

W celu zapoznania z wymaganiami w zakresie ppoż. i zagrożeniami pożarowymi wystarczającym jest zorganizowanie przez pracodawcę szkolenia okresowego w dziedzinie bhp, w którym zawarty jest blok tematyczny dotyczący ochrony ppoż. Pracodawca ma obowiązek zapoznać pracowników z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego budynku, w którym pracują.

Pracodawca może oczywiście, oceniając poziom zagrożeń ppoż. w zakładzie pracy i wiedzę pracowników na ten temat, zorganizować odrębne szkolenie przeciwpożarowe prowadzonego przez osobę z uprawnieniami np. strażaka. Nie jest to jednak jego obowiązek, lecz dobra wola.

Zgodnie z § 6 ust. 1 r.o.p.b. właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, zawierającą m.in.:

warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;

określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;

sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;

sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;

warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;

sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;

zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami.

W rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) określono w załącznikach ramowe programy szkolenia okresowego dla pracowników zatrudnionych na różnych stanowiskach pracy, np. stanowiskach robotniczych, administracyjno-biurowych, pracodawców i innych osób kierujących pracownikami. Zawarto w nich zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy.

Krzysztof Zamajtys, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 17 października 2014 r.