Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP

Czy od dnia wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy pracodawca musi używać nowego skierowania na badania lekarskie?

Określony jest on jako "wzór".

Czy obligatoryjnie każdy musi ten wzór stosować czy tylko porównać swoje dotychczasowe skierowanie z wzorem i uzupełnić brakujące informacje?

Odpowiedź:

Skierowanie na badania profilaktyczne, którego wzór określa załącznik nr 3a do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.) – dalej r.b.l.p. jest wzorem urzędowym, w związku z czym obligatoryjnie powinien być stosowany przez wszystkich pracodawców.

Uzasadnienie:

Stosownie do art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) – dalej k.p. pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom, na swój koszt, profilaktyczną opiekę lekarską. Na tę opiekę składają się trzy rodzaje badań: (1) wstępne, dla osób przyjmowanych do pracy lub pracowników młodocianych przenoszonych na inne stanowiska pracy i innych pracowników przenoszonych na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe; (2) okresowe, w terminie wyznaczonym przez lekarza medycyny pracy, oraz (3) kontrolne, w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą.

Szczegółowym aktem prawnym regulującym zagadnienie pracowniczych badań profilaktycznych jest r.b.l.p.

Z dniem 1 kwietnia 2015 r. weszły w życie pierwsze z licznych zaplanowanych zmian w przepisach bhp dotyczących badań lekarskich pracowników. Zostały one wprowadzone przepisami ustawy z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 1662) i nowelizują m.in. art. 229 k.p., wprowadzając do niego kolejne przesłanki, zwalniające pracodawcę z obowiązku kierowania pracownika (kandydata na pracownika) na wstępne badania lekarskie. Ponadto, zgodnie ze znowelizowanym art. 229 § 4 k.p., pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.

Znowelizowanie powyższych przepisów wymusiło na ustawodawcy – w celu zapewnienia ich prawidłowego funkcjonowania w zakresie zasad podlegania badaniom profilaktycznym oraz skierowania na te badania – zmianę przepisów r.b.l.p. Zmiany dotyczą zakresu informacji objętych skierowaniem oraz ustalają jego - do tej pory przepisy nie określały takiego wzoru. Ich celem jest umożliwienie zwolnienia ze wstępnych badań lekarskich osób przyjmowanych do pracy u nowego pracodawcy w przypadku przedstawienia aktualnego orzeczenia lekarskiego uzyskanego na podstawie skierowania wydanego przez poprzedniego pracodawcę, stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy w warunkach środowiska pracy odpowiadających warunkom występującym na nowym stanowisku pracy. Przy podejmowaniu decyzji o zwolnieniu ze wstępnych badań lekarskich osoby przyjmowanej do pracy u nowego pracodawcy istotne będzie porównanie warunków pracy w nowym miejscu pracy z warunkami pracy wykonywanej u poprzedniego pracodawcy. Z uwagi na to, że nowelizacja obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. jest ona spójna z wejściem w życie przepisów art. 229 k.p. i umożliwia bezkolizyjne stosowanie tych przepisów.

Załącznik nr 3a do r.b.l.p., który określa wzór skierowanie na badania profilaktyczne jest wzorem urzędowym, w związku z czym obligatoryjnie powinien być stosowany przez wszystkich pracodawców.

Maciej Ambroziewicz, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP

Odpowiedzi udzielono 1 kwietnia 2015 r.