Czy pracodawca może zlecić pranie we własnym zakresie odzieży skażonej biologicznie, osobie zatrudnionej w ramach umowy cywilnoprawnej (zlecenia, kontraktu itp.), która w umowie ma zapisane dbanie o pranie i konserwacje odzieży?
W świetle obowiązujących norm prawnych nakazujących chronić zdrowie i życie osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych takie postępowanie, musi być analizowane pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa zleceniobiorcy.
Stosownie do treści art. 237 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm) – dalej k.p., pracodawca może ustalić stanowiska, na których dopuszcza się używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. Nie dotyczy stanowisk, na których są wykonywane prace związane z bezpośrednią obsługą maszyn i innych urządzeń technicznych albo prace powodujące intensywne brudzenie lub skażenie odzieży i obuwia roboczego środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi (art. 237 § 3 k.p.).

Nie można jednak zapominać, że art. 304 k.p. stanowi, iż pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, o których mowa w art. 207 § 2 k.p., osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a także osobom prowadzącym w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą tj.:
jest obowiązany chronić zdrowie i życie tych osób przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności jest obowiązany:
1) organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
2) zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń,
3) reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy,
Odpowiedź mogłaby być pozytywna jedynie wtedy, gdy zleceniobiorca ma istotnie realną możliwość wyprania we własnym zakresie odzieży skażonej materiałami biologicznie zakaźnymi w sposób całkowicie bezpieczny zgodnie z normami i zasadami obowiązującymi w tym zakresie.
Kamil Szymański