Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP

Pracownik otrzymał dopuszczenie do pracy od lekarza medycyny pracy, natomiast jednocześnie dostarczył zaświadczenie od lekarza specjalisty z tej samej placówki z adnotacją, że ze względu na stan zdrowia nie może pracować w nadgodzinach.

Czy pracodawca może w tej sytuacji wydać polecenie pracy w nadgodzinach?

Odpowiedź

Dla pracodawcy wiążące jest zaświadczenie lekarskie wydane po badaniach profilaktycznych przez lekarza medycyny pracy zgodne z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.) - dalej r.b.l. W opisanym przypadku mamy do czynienia z sytuacją, w której pracownik nie zgadza się z wydanym orzeczeniem i przynosi od innego lekarza zaświadczenie świadczące, że nie może pracować w godzinach nadliczbowych. Nie jest to zgodne z wydanym orzeczeniem lekarza medycyny pracy, takie zaświadczenie nie ma mocy prawnej. Sytuacja, w której pracownik lub pracodawca nie zgadza się z wydanym orzeczeniem znajduje prawne rozwiązanie w r.b.l. Pracownik na swój wniosek lub pracodawcy powinien zostać poddany ponownemu badaniu w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy.

Uzasadnienie

Zgodnie z § 5 r.b.l. pracownik lub pracodawca, który nie godzi się z treścią wydanego zaświadczenia, może wystąpić, w ciągu 7 dni od dnia wydania zaświadczenia, za pośrednictwem lekarza, który wydał to zaświadczenie, z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania.

Badanie to przeprowadza się w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy właściwym ze względu na miejsce świadczenia pracy lub siedzibę jednostki organizacyjnej, w której jest zatrudniony pracownik, a jeżeli kwestionowane zaświadczenie zostało wydane przez lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy - w najbliższej jednostce badawczo-rozwojowej w dziedzinie medycyny pracy. Badania pracowników zatrudnionych w Przedsiębiorstwie Państwowym „Polskie Koleje Państwowe” przeprowadzane są w Centrum Naukowym Medycyny Kolejowej.

Badanie, powinno być przeprowadzone w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Ustalone na jego podstawie orzeczenie lekarskie jest ostateczne. Orzeczenie to jest podstawą do wydania przez lekarza przeprowadzającego ponowne badanie zaświadczenia, o którym mowa w § 3 ust. 4 r.b.l.

Ponowne badanie należy także uznać za badanie profilaktyczne. Oznacza to, że pracownik ma obowiązek poddać się temu badaniu. Koszty ponownego badania nie obciążą pracodawcy ze względu na finansowanie działalności wojewódzkich ośrodków medycyny pracy ze środków budżetu państwa.

Roman Majer, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 30 września 2014 r.