Chodzi o art. 15gg ustawy w sprawie COVID-19, który reguluje kwestie dofinansowania ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (dalej: FGŚP) wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem, o którym mowa w art. 81 Kodeksu pracy, przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19. Przepis ten dotyczy podmiotów, o których mowa w art. 15g ust. 1, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych, o których mowa w art. 15g ust. 4.

Zgodnie z art. 15gg ust. 6 ww. ustawy, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników ze środków FGŚP przysługuje przez łączny okres 3 miesięcy, przypadających od miesiąca złożenia wniosku do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę podmiotu. Z kolei w myśl art. 15gg ust. 7, podmiot może otrzymać pomoc z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wyłącznie w przypadku, jeśli nie uzyskał pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy.

Zobacz procedurę w LEX: Zasady przyznawania świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pracownikom nieobjętym przestojem, przestojem ekonomicznym oraz obniżonym wymiarem czasu pracy >

Takie sformułowanie budzi wątpliwości. Nie ma bowiem jasności, czy skorzystanie z dofinansowania do wynagrodzeń w ramach tarczy 1 na podstawie art. 15g ustawy w sprawie COVID-19 pozwala na skorzystanie z dofinansowania na podstawie art. 15gg tej ustawy dodanego w tarczy 4. Jak się okazuje, przepisy budzą wątpliwości nie tylko przedsiębiorców. Jak dowiedział się serwis Prawo.pl, mają je również wojewódzkie urzędy pracy.

Czytaj również: Niepewne dofinansowanie do wynagrodzeń z tarczy 4, jeśli była pomoc z pierwszej>>
 

WUP-y pytają, ministerstwo odpowiada

Jak poinformowała nas Wiesława Lipińska, kierownik zespołu ds. promocji urzędu i rzecznik prasowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, w tej kwestii wojewódzkie urzędy pracy wystosowały na początku lipca wspólne zapytanie do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej jako dysponenta Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z prośbą o dointerpretowanie przepisu art. 15gg ust. 7 , który odnosi się do tego zagadnienia i budzi wątpliwości prawne. 

Czytaj w LEX: Czy na gruncie obowiązujących przepisów można przedłużyć z pracownikami porozumienie o obniżeniu wymiaru etatu do 27.09.2020 r.? >

W odpowiedzi przekazanej wojewódzkim urzędom pracy ministerstwo stwierdziło, że zgodnie z art. 15gg ust. 7 specustawy podmiot nie może otrzymać pomocy, jeśli uzyskał już ją w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy. Adekwatny zapis znajduje się w art. 15g ust. 18 specustawy,  a całości dopełniają jej zapisy zawarte  w art. 15g ust. 16 oraz art. 15gg ust. 6. Wynika z nich, że łącznym maksymalnym okresem dofinansowania tych samych pracowników z tych samych tytułów (tj. wynagrodzeń na rzecz ochrony miejsc pracy, składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń) są 3 miesiące.

Czytaj w LEX: Nowe uprawnienia pracodawców w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii >

- Beneficjenci mogą więc skorzystać z instrumentu uregulowanego w art. 15gg specustawy po spełnieniu ustawowych przesłanek w pełnym 3-miesięcznym wymiarze, ale jedynie wobec pracowników nieobjętych dofinansowaniem z instrumentu określonego w art. 15g specustawy – twierdzi MRPiPS.

 

Małgorzata Iżycka-Rączka, Krzysztof Wojciech Rączka

Sprawdź  
POLECAMY

Wątpliwości zostały rozwiane?

Zdaniem Katarzyny Siemienkiewicz, eksperta ds. prawa pracy Pracodawców RP, interpretacja ministerstwa rozwiała wątpliwości dotyczące wzajemnej relacji art. 15g i art. 15gg ustawy w sprawie COVID-19. Przypomina, że gdy tarcza 4 weszła w życie pojawiło się pytanie, czy przedsiębiorcy, którzy już skorzystali z dofinansowań z FGŚP, z tytułu przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy, będą mogli dodatkowo skorzystać z tego nowego rozwiązania.

Czytaj w LEX: Odpowiedzialność pracowników i współpracowników za nieprzestrzeganie procedur związanych z ograniczeniami epidemicznymi >

- Nowa forma wsparcia z art. 15gg – dopłaty do wynagrodzeń pracowników dotychczas nieobjętych przestojem ani obniżonym czasem pracy, według przedstawionej interpretacji winna być traktowana jako taki sam tytuł jak dopłaty z art. 15g. Oznacza to, że przedsiębiorca, który skorzystał z trzech miesięcy dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z art. 15 g, nie otrzyma wsparcia określonego w art. 15gg. Uzyskanie dofinansowania z tego przepisu będzie możliwe jedynie w stosunku do pracowników, którzy nie byli wcześniej objęci przestojem z Kodeksu pracy, przestojem ekonomicznym czy obniżonym wymiarem czasu pracy. Innymi słowy, w stosunku do tych samych pracowników całkowity okres wsparcia nie może przekroczyć 3 miesięcy, a podstawy wypłat nie mogą się dublować. Natomiast gdy przedsiębiorca otrzymał środki z art. 15g na 2 miesiące, ma prawo ubiegać się o dofinansowanie z art. 15gg tylko na okres 1 miesiąca w stosunku do tych samych pracowników – podkreśla Katarzyna Siemienkiewicz.

Sprawdź w LEX: Ile wynosi maksymalna wysokość odprawy wypłacanej pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę w czasie epidemii koronawirusa? >

Jak mówi ekspert ds. prawa pracy Pracodawców RP, tarcza określa zasadę maksymalnego okresu korzystania ze świadczeń przez 3 miesiące w zakresie takich samych tytułów w odniesieniu do tych samych pracowników. Interpretacja potwierdza, że świadczenia z art. 15g i 15gg dotyczą tych samych tytułów, tj. dofinansowania na rzecz ochrony miejsc pracy. - Ustawa nie wyłącza jednak możliwości korzystania z art. 15gg w sytuacji, gdy pracodawca uzyskał już dofinansowanie z art. 15g na okres jednego lub dwóch miesięcy – zauważa Katarzyna Siemienkiewicz.

  

Sprawdź również książkę: Kodeks pracy ze schematami ebook >>


- Czy faktycznie skorzystanie z dofinansowania na mocy art. 15g ustawy w sprawie COVID-19 wyklucza skorzystanie z pomocy przewidzianej w art. 15gg? Moim zdaniem, z przepisów nie wynika to jednoznacznie, bo regulacja w tym zakresie nie jest precyzyjna – mówi z kolei Robert Lisicki, radca prawny, dyrektor Departamentu Pracy w Konfederacji Lewiatan. Jak twierdzi, ustawodawca nie skorzystał z możliwości zapisania w ustawie wprost zastrzeżenia, że skorzystanie z dofinansowania przewidzianego w art. 15g tarczy 1 wyłącza możliwość skorzystania z dofinansowania z art. 15gg tarczy 4. - Wiele firm ma spore wątpliwości w tym zakresie. Dotyczą one chociażby użytego w przepisach sformułowania o „tych samych tytułach wypłat”. Niektórzy przyjmują, że wypłata wynagrodzenia za kwiecień, maj czy czerwiec to inny tytuł niż np. wynagrodzenie za lipiec czy sierpień – mówi Robert Lisicki.  Według niego, ogólnikowa jest też odpowiedź ministerstwa do wojewódzkich urzędów pracy. – Czekamy na pierwsze decyzje odmowne i na ich uzasadnienie. One powinny zawierać szersze wyjaśnienie podstawy prawnej takiego podejścia organów – zaznacza dyrektor Departamentu Pracy Konfederacji Lewiatan.

Zobacz procedurę w LEX: Łączenie różnych formy pomocy – zwolnienie ze składek ZUS i pomoc ze środków FP, FGŚP >

 


Problemów będzie więcej

Paweł Korus, radca prawny, partner w kancelarii Sobczyk & Współpracownicy, wykładowca na studiach podyplomowych w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, były wieloletni sędzia sądu pracy uważa, że wykładnia ministerstwa jest bardziej celowościowa niż systemowa, ale dopuszczalna i w gruncie rzeczy korzystna dla pracodawców.

Sprawdź w LEX: Czy dla dofinansowań wypłacanych przez WUP ma znaczenie sytuacja ekonomiczna przedsiębiorcy? >

- Literalne brzmienie art. 15gg ust. 7 wskazuje bowiem na brak możliwości skorzystania z dwóch różnych podstaw pomocy niezależnie od wykorzystanego „okresu”.  Mam nadzieję, że taka „propracodawcza” będzie również obowiązywała w zakresie art. 15gg ust. 8 – podkreśla mec. Korus. Zgodnie z tym przepisem, pracodawca, który otrzymał dofinansowanie wynagrodzenia pracowników nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie pobierania świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia. Naruszenie tego przepisu skutkuje obowiązkiem zwrotu na rachunek bankowy wojewódzkiego urzędu pracy, z którego otrzymał środki, całości otrzymanej pomocy wraz z odsetkami (art. 15gg ust. 23).

- Pytanie zatem, czy zakaz wypowiadania dotyczy wyłącznie pracowników „na których” pracodawca otrzymał dofinansowanie, czy też wszystkich zatrudnionych. I pytanie o proporcjonalność obowiązku zwrotu całości, w przypadku wypowiedzenia jednemu pracownikowi – dodaje mec. Paweł Korus.

Czytaj w LEX: Wsparcie z FGŚP w przypadku nieobjęcia przestojem, przestojem ekonomicznym lub obniżeniem wymiaru czasu pracy >