Odpowiedź

Pracodawca zatrudniający więcej niż 250 pracowników ma obowiązek powołania komisji bhp, niezależnie od przeprowadzania w jakiejkolwiek formie konsultacji z pracownikami. Spotkania zwyczajowo nazwane SWG, podczas których jest omawiana problematyka ochrony pracy nie zwalnia pracodawcy, co do zasady, z obowiązku przynajmniej kwartalnego zwołania posiedzenia komisji bhp. Nie można jednak zabronić połączenia posiedzenia SWG z posiedzeniem komisji bhp – pod warunkiem, że uczestnikami takiego spotkania będą wszyscy członkowie komisji bhp, a w ramach spotkania realizowane będą jej ustawowe zadania.

Uzasadnienie

U pracodawców zatrudniających powyżej 250 pracowników, zgodnie z art. 23712 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1666) - dalej k.p. powoływana jest tzw. komisja bhp jako organ doradczy i opiniodawczy. W skład komisji, obok przedstawicieli pracodawcy, pracowników służby bhp i lekarza sprawującego opiekę profilaktyczną nad pracownikami, wchodzą też przedstawiciele pracowników.

Posiedzenia komisji odbywają się z określoną częstotliwością – przynajmniej raz na kwartał, w godzinach pracy. Uczestniczący w posiedzeniach pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia w związku z brakiem świadczenia umówionej pracy.

Obok komisji bhp, obowiązkiem pracodawcy zgodnie z art. 23711a k.p. jest prowadzenie tzw. konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami. Konsultowane powinny być wszystkie działania związane z bhp. W szczególności obowiązek konsultacyjny dotyczy zmian w organizacji i procesach pracy, oceny ryzyka zawodowego, tworzenia służby bhp oraz przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej. Safety Working Group, o których mowa w pytaniu są właśnie formą takich konsultacji. Warto podkreślić, że konsultacje bhp mogą być prowadzone w ramach komisji bhp – na co jasno wskazuje art. 23711a § 5 k.p. – jednak nie mogą co do zasady jej zastąpić.

Uwzględniając częstotliwość posiedzeń SWG, chcąc zapewnić optymalizację organizacji tych zebrań w kontekście obowiązku zwoływania posiedzeń komisji bhp, można uznać, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby komisja bhp procedowała w ramach takiego szerszego spotkania. Muszą być jednak spełnione dwa warunki. W posiedzeniu muszą uczestniczyć wszyscy powołani członkowie komisji bhp, a w ramach takiego posiedzenia powinny być podejmowane działania i inicjatywy leżące w gestii komisji bhp.
Reasumując, pracodawca może odejść od formalnego zwoływania oddzielnego posiedzenia komisji bhp jedynie w przypadku, gdy w posiedzeniu SWG uczestniczy skład osobowy komisji bhp, która może w ramach takiego posiedzenia podejmować działania, do których jest ustawowo zobowiązana (art 23713 k.p.). Najlepszym i najbardziej poprawnym rozwiązaniem jest zwoływanie oddzielnych posiedzeń komisji – tym bardziej, że nie można wykluczyć, że organy kontroli i nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy uznają praktykę łączonych posiedzeń za nie do końca poprawną, choć z formalnego punktu widzenia nie można jej nic zarzucić.

Sebastian Kryczka, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 28 grudnia 2016 r.

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis BHP
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów