Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP

Substancje mutagenne i inne niebezpieczne nie powodują ryzyka w momencie stosowania substancji, lecz na skutek długotrwałego narażenia i niewłaściwego stosowania środków zabezpieczających.

Czy w związku z tym niezbędne jest spełnienie następujących warunków: zapewnienie, aby prace, przy których istnieje możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego, były wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, zapewnienie bezpośredniego nadzoru na pracami z użyciem substancji i/lub preparatów niebezpiecznych instruktaż pracowników, obejmujący imienny podział pracy i kolejność wykonywania zadań?

Odpowiedź

Przepis art. 225 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) przewiduje, że wykaz rodzajów prac, przy których istnieje możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego i wymagających wykonywania ich przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, powinien ustalić pracodawca po konsultacji z pracownikami (ich przedstawicielami), uwzględniając przepisy dotyczące danej dziedziny działalności gospodarczej.

Uwzględniając powyższy przepis, pracodawca po konsultacji z pracownikami (ich przedstawicielami) może podjąć decyzję, że substancje mutagenne i inne niebezpieczne nie powodują ryzyka w momencie stosowania, ale na skutek długotrwałego narażenia i niewłaściwego stosowania środków zabezpieczających, i w takim przypadku stwierdzić, iż prace nie powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, i że niekonieczne jest spełnienie innych wymagań, tj. zapewnienie bezpośredniego nadzoru nad pracami z użyciem substancji i/lub mieszanin niebezpiecznych, zapewnienie instruktażu pracowników obejmującego imienny podział pracy i kolejność wykonywania zadań.

Pracodawca po konsultacji z pracownikami (ich przedstawicielami) może również podjąć decyzje, że substancje mutagenne i inne niebezpieczne powodują ryzyko w momencie stosowania i na skutek długotrwałego narażenia i niewłaściwego stosowania środków zabezpieczających, i w takim przypadku stwierdzić, iż prace powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, i że wymagane jest spełnienie innych wymagań, tj. zapewnienie bezpośredniego nadzoru na pracami z użyciem substancji i/lub mieszanin niebezpiecznych, zapewnienie instruktażu pracowników obejmującego imienny podział pracy i kolejność wykonywania zadań.

Krzysztof Zamajtys, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 16 listopada 2015 r.