Odpowiedź

Zdarzenie opisane w pytaniu powinno być taktowane jako wypadek przy pracy z winy pracownika.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1242) - dalej u.u.w. za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

1) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,

2) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,

3) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Świadczenie przysługujące z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej określa art. 6 ust. 1 u.u.w. Zgodnie z art. 21 ust. 1 u.u.w. świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują ubezpieczonemu, gdy wyłączną przyczyną wypadków, o których mowa w art. 3 u.u.w. było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Uzasadnienie

Podsumowując wymagania zawarte w u.u.w., opisane zdarzenie należy potraktować jako wypadek przy pracy, gdyż zdarzenie to:

1) było zdarzeniem nagłym – do zdarzenia doszło w okresie krótszym niż jedna dniówka robocza,

2) zostało wywołane przyczyną zewnętrzną – kontakt nogi ze żrącą cieczą,

3) spowodowało uraz – poparzenie,

4) nastąpiło w związku z pracą – pracownik wykonywał pracę wchodzącą w zakresie jego obowiązków (mycie zapewne zbiornika z cieczą żrącą) w miejscu i czasie wskazanym przez pracodawcę.

Zdarzenie to należy potraktować jako wypadek z winy pracownika. Uznanie zdarzenia za wypadek z winy pracownika będzie powodować, iż pracownikowi nie będą przysługiwać świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, gdyż wyłączną przyczyną wypadku, o którym mowa było udowodnione (np. poprzez nagrania z monitoringu zakładowego lub informacje od ochrony lub świadków zdarzenia) naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, a do takich działań można zaliczyć używanie obuwia innego niż przeznaczonego do pracy przy czynnikach chemicznych o właściwościach żrących.

Krzysztof Zamajtys, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 12 września 2015 r.