Odpowiedź:

Osoba pobierająca świadczenie przedemerytalne nie utraci prawa do niego w przypadku rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Wówczas jednak  świadczenie to będzie podlegało zmniejszeniu lub zawieszeniu  w przypadku osiągania przychodu z tego tytułu. Rozliczenie przychodu następuje po zakończeniu roku kalendarzowego, w formie rozliczenia rocznego lub miesięcznego, w zależności od tego, która forma rozliczenia jest dla świadczeniobiorcy korzystniejsza.

Uzasadnienie:

W myśl art. 5 ustawy z 30.04.2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U z 2013 r. poz. 170 ze zm.) – dalej u.ś.p., świadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu lub zawieszeniu na zasadach określonych w art. 5 ust. 2-5, 7 i 8 u.ś.p., w przypadku osiągania przychodu, o którym mowa w art. 104 ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 887 ze zm.) – dalej u.e.r. W myśl art. 104 ust. 2 u.e.r., za działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, o której mowa w ust. 1, uważa się zatrudnienie, służbę lub inną pracę zarobkową albo prowadzenie pozarolniczej działalności.

Świadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu, jeżeli kwota przychodu przekracza miesięcznie kwotę 25% przeciętnego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji, ogłoszonego przez Prezesa GUS do celów emerytalnych, nie przekracza jednak kwoty 70% tego wynagrodzenia.

Jeżeli kwota przychodu przekracza dopuszczalną kwotę przychodu, świadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu o kwotę tego przekroczenia. W przypadku, gdy kwota przychodu przekracza graniczną kwotę przychodu, świadczenie przedemerytalne ulega zawieszeniu.
Przychód uważa się za osiągnięty w miesiącu, w którym został wypłacony. Przy ustalaniu przychodu nie uwzględnia się kwot przychodu za okres przed dniem, od którego ustalono prawo do świadczenia przedemerytalnego. Rozliczenie przychodu następuje po zakończeniu roku kalendarzowego, w formie rozliczenia rocznego lub miesięcznego, w zależności od tego, która forma rozliczenia jest dla świadczeniobiorcy korzystniejsza.

Obowiązujące od 1 marca 2017 r. do 28 lutego 2018 r. kwoty przychodu wpływające na zawieszenie lub zmniejszenie świadczenia przedemerytalnego wynoszą:
Dopuszczalna miesięczna kwota przychodu – 1011,80 zł
Graniczna miesięczna kwota przychodu – 2833,10 zł
Roczna dopuszczalna kwota przychodu – 12141,60 zł
Roczna graniczna kwota przychodu – 33997,20 zł
Rozliczając świadczenie przedemerytalne, ZUS ustali, czy suma uzyskanego przychodu za okres od 1 marca 2017 r. do 28 lutego 2018 r. przekracza roczna kwotę przychodu. Jeżeli tak – zostanie ustalona kwota zmniejszenia, która podlega zwrotowi, jeżeli nie – ZUS ustali, że w rozliczanym roku świadczenie przedemerytalne przysługiwało w pełnej wysokości.

Zygmunt Łobejko,
autor współpracuje z publikacją Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Odpowiedzi udzielono 12.05.2017 r.