Odpowiedź:

Samo decydowanie przez zleceniobiorcę lub świadczącego usługi o miejscu i czasie wykonania zlecenia nie zwalnia z obowiązku rejestrowania czasu pracy.

Uzasadnienie:

Na wstępie wskazać należy, że obowiązek rejestrowania czasu pracy zleceniobiorców lub świadczących usługi obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.
Po 1 stycznia 2017 r. sposób rejestrowania (ewidencjonowania) czasu pracy zleceniobiorcy powinien  wynikać z zawartej z nim umowy – art. 8b ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z 10.10.2002 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008). Strony tej umowy (tj. zleceniobiorca i zleceniodawca) mogą ustalić metodę rejestrowania czasu faktycznie wykonywanej przez zleceniobiorcę pracy w sposób dowolny.
Zobowiązanym do ewidencjonowania czasu pracy może być zatem przede wszystkim zleceniodawca.
Jeżeli umowa cywilnoprawna nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, przedsiębiorca albo inna jednostka organizacyjna, przed rozpoczęciem wykonania zlecenia lub świadczenia usług, potwierdza przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej ustalenia co do sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług.  W przypadku braku takiego potwierdzenia obowiązek rejestrowania czasu pracy spoczywa na zleceniobiorcy.
Strony umowy mogą również przerzucić obowiązek rejestrowania czasu pracy na zleceniobiorcę. Zleceniobiorca jest ponadto zobowiązany do rejestrowania czasu faktycznie przez siebie przepracowanego, w przypadku gdy z umowy nie wynika, że obowiązek ten spoczywa na zleceniodawcy.
W przypadku bowiem, gdy strony w umowie nie określą sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi przedkłada w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia.
Przepisów nakazujących rejestrowanie czasu pracy nie stosuje się do umów zlecenia i o świadczenie usług, jeżeli o miejscu i czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usług decyduje przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi i przysługuje mu wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne (art. 8d ustawy).
Z powyższego wynika, że oprócz swobody decyzji o miejscu i czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usług elementem decydującym o wyłączeniu spod obowiązku rejestrowania czasu pracy jest sposób ustalania wynagrodzenia "zleceniobiorcy". Jego wynagrodzenie musi być bowiem w całości uzależnione od rezultatu wykonania zlecenia lub świadczenia usług. Tym samym samo decydowanie przez zleceniobiorcę lub świadczącego usługi o miejscu i czasie wykonania zlecenia nie zwalnia z obowiązku rejestrowania czasu pracy. Dodatkowym koniecznym elementem jest bowiem nakaz określenia jego wynagrodzenia w sposób prowizyjny. W omawianym w pytaniu przypadku czas wykonania zlecenia lub świadczenia usługi przez radcę prawnego powinien być zatem rejestrowany.

Joanna Kaleta
autorka współpracuje z publikacją Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Odpowiedzi udzielono  14.11.2016 r.
 

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Artykuł pochodzi z programu Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami