Od stycznia w naszym zakładzie dyrektorem fabryki został obcokrajowiec (obywatel UE). Posiada ważny dokument potwierdzający odbyte szkolenia z zakresu bhp i ppoż z kraju pochodzenia.
Czy powinien odbyć szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami?

Pomimo posiadania aktualnego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, cudzoziemiec wykonujący pracę w Polsce powinien być poddany szkoleniu okresowemu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z polskim programem zawartym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 207 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), osoba kierująca pracownikami jest obowiązana znać, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na niej obowiązków, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. W związku z wdrożeniem do prawodawstwa państw członkowskich Unii Europejskiej postanowień Dyrektywy Rady z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (89/391/EWG) (Dz. Urz. UE L 183 z 29.06.1989, str. 1 z późn. zm.), w każdym kraju zjednoczonej Europy obowiązują podobne regulacje prawne w zakresie szkoleń bhp (tzn. obowiązują szkolenia wstępne i okresowe). Nie znaczy to jednak, że nie występują różnice w zakresie poszczególnych unormowań prawnych, nierzadko dosyć istotne (m.in. dotyczące medycyny pracy, funkcjonowania służby bhp itp.). Moim zdaniem, chociażby ze względu na te różnice, osoba zajmująca tak wysokie stanowisko w przedsiębiorstwie powinna zostać zapoznana z różnicami w prawodawstwie kraju, w którym będzie pracowała oraz będzie w całości (jako pracodawca) lub w części (jako osoba kierująca pracownikami) odpowiedzialna za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie.
Maciej Ambroziewicz