Odpowiedź:

Z uwagi na to, iż kod PKD nie stanowi elementu numeru identyfikacyjnego, należy uznać, że niewskazanie go w treści świadectwa pracy nie będzie podstawą do uznania świadectwa za dokument niekompletny.

Uzasadnienie:

Szczegółową treść świadectwa pracy określają przepisy rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30.12.2016. r. w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 2292) – dalej r.ś.p. Z pomocniczego wzoru świadectwa pracy wynika, że oznaczenie pracodawcy znajdujące się w lewym górnym rogu świadectwa (pomocniczego wzoru) powinno zawierać wskazanie pracodawcy, jego siedzibę lub miejsce zamieszkania oraz numer REGON-PKD. Z instrukcji odnoszącej się do sposobu wypełniania świadectwa pracy zamieszczonej w rozporządzeniu wynika, iż nr REGON-PKD stanowi identyfikator pracodawcy nadany przez właściwy Wojewódzki Urząd Statystyczny. Warto jednak wskazać, że kod PKD nie stanowi elementu numeru identyfikacyjnego, co wynika z przepisu § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 30.11.2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz.U. z 2015 r. poz. 2009 r. ze zm.).

Z przywołanego przepisu wynika, iż dla każdego podmiotu gospodarki narodowej wpisanego w rejestrze REGON oraz jego jednostki lokalnej nadawany jest "numerem identyfikacyjnym REGON". Z uwagi na to, iż kod PKD nie stanowi elementu numeru identyfikacyjnego, należy uznać, że niewskazanie go w treści świadectwa pracy nie będzie podstawą do uznania świadectwa za dokument niekompletny.

Grzegorz Łyjak,

autor współpracuje z publikacją Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Odpowiedzi udzielono 20.02.2017 r.