Praca na wysokości powyżej 1 m nad poziomem podłogi lub ziemi, zgodnie z § 105 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) – dalej r.b.h.p. jest traktowana jako praca na wysokości, a ta z kolei jest uznana za pracę szczególnie niebezpieczną (§ 80 ust. 1 r.b.h.p.).
Zgodnie z § 8b ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z późn. zm.) – dalej r.m.w.u.m. – drabiny jako stanowiska robocze mogą być wykorzystywane do krótkotrwałej pracy na wysokości w przypadku, gdy zastosowanie innego, bezpieczniejszego sprzętu nie jest uzasadnione z powodu niskiego poziomu ryzyka zawodowego.
Zgodnie z przepisami rozdziału 6 pkt "E" r.b.h.p. prace wykonywane m.in. za pomocą drabin na wysokości do 2 m nad poziomem podłogi lub ziemi powinny być tak organizowane i wykonywane, aby nie wymuszały na pracownikach wychylania się poza obrys drabiny, a same drabiny powinny być stabilne i zabezpieczone przed nieprzewidywaną zmianą położenia oraz posiadać odpowiednią wytrzymałość na przewidywane obciążenie.
Ponadto, zgodnie z wytycznymi § 8b ust. 2 r.m.w.u.m. drabiny:
1) muszą być tak ustawione, aby zapewnić ich stateczność w trakcie użytkowania;
2) przenośne muszą opierać się na stabilnym, trwałym, posiadającym odpowiednie wymiary, nieruchomym podłożu w taki sposób, aby szczeble pozostawały w pozycji poziomej oraz były zabezpieczone przed przemieszczaniem, zanim będą użytkowane;
3) zawieszane muszą być zaczepione w bezpieczny sposób, tak aby zapobiec, z wyjątkiem drabin linowych, ich przemieszczaniu lub bujaniu;
4) używane jako środki dostępu muszą być dostatecznie długie, tak aby wystarczająco wystawały ponad platformę dostępu, chyba że zostały zastosowane inne środki zapewniające pewne uchwycenie poręczy;
5) wieloczęściowe łączone lub wysuwane muszą być używane w taki sposób, aby zapobiec przemieszczaniu się ich różnych części względem siebie;
6) przejezdne przed ich użyciem muszą być pewnie unieruchomione.
Drabiny powinny być używane również w taki sposób, aby:
1) przez cały czas była zapewniona możliwość bezpiecznego uchwycenia poręczy i wsparcia pracowników;
2) w szczególności, jeśli ładunek ma zostać ręcznie przeniesiony na drabinie, nie może to przeszkadzać pracownikowi w bezpiecznym trzymaniu się poręczy.
Przenośne drabiny muszą być zabezpieczone przed przemieszczaniem się w trakcie ich użytkowania za pomocą urządzeń przeciwpoślizgowych przy górnych lub dolnych końcach podłużnic albo poprzez inne rozwiązania o równoważnej skuteczności.
Pracownik wykonujący pracę na wysokości do 3 m, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm) powinien przejść dodatkowe badania specjalistyczne, przeprowadzone w ramach badań profilaktycznych.
Dla przykładu można przytoczyć kilka szczegółowych regulacji dotyczących pracy na drabinach w budownictwie, określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) – dalej r.b.h.r.b. Należą do nich m.in.:
1) zakaz wykonywania robót murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych (§ 189 r.b.h.r.b.),
2) zakaz wykonywania robót ciesielskich z drabin na wysokości powyżej 3 m (§ 194 r.b.h.r.b.),
3) zakaz wykonywanie robót malarskich przy wykorzystaniu drabin rozstawnych na wysokości przekraczającej 4 m od poziomu podłogi (§ 48 ust. 1 r.b.h.r.b.).

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.