Czy w zakładzie pracy zatrudniającym powyżej 5 pracowników statystyczna karta wypadku przy pracy może być sporządzana wyłącznie na druku elektronicznym?
Czy można przekazać do urzędu statystycznego wymagane dane statystyczne dotyczące wypadku przy pracy, jeżeli nie zostały one zatwierdzone przez pracodawcę, a jedynie przygotowane przez pracownika wyznaczonego do przekazania danych statystycznych?

Jednym z elementów statystycznej karty wypadku jest podpis i pieczęć pracodawcy, który zatwierdza dane zawarte w karcie. W związku z powyższym nie powinno przekazywać się wymaganych danych statystycznych dotyczących wypadku do urzędu statystycznego bez jej zatwierdzenia przed pracodawcę.
Obecnie obowiązujące przepisy prawne w zakresie wymaganych danych dotyczących wypadku przekazywanych do urzędu statystycznego zawiera rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz. U. Nr 14, poz. 80 z późn. zm.) - dalej r.s.k.w.
Statystyczną kartę wypadku (dalej SKW) sporządza się na podstawie zatwierdzonego protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, zwanego "protokołem powypadkowym", albo na podstawie karty wypadku, w których stwierdzono, że wypadek jest wypadkiem przy pracy lub wypadkiem traktowanym na równi z wypadkiem przy pracy. SKW sporządza się zgodnie z objaśnieniami, klasyfikacją i oznaczeniami kodowymi do jej wypełnienia zamieszczonymi w r.s.k.w.

Co ważne, jednym z elementów SKW jest podpis i pieczęć pracodawcy, który zatwierdza dane zawarte w karcie.
Część I statystycznej karty sporządza się nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia, w którym został zatwierdzony protokół powypadkowy lub w którym sporządzono kartę wypadku. Powyższy dokument, w terminie do 15 dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym miało miejsce zatwierdzenie protokołu bądź karty, powinien zostać dostarczony do urzędu statystycznego.
Część II (uzupełniającą) statystycznej karty sporządza się w terminie umożliwiającym zachowanie terminu jej przekazania do urzędu statystycznego - nie później niż z upływem 6 miesięcy od dnia zatwierdzenia protokołu powypadkowego lub od dnia sporządzenia karty wypadku.
Statystyczną kartę przekazuje się w formie elektronicznej na portal sprawozdawczy Głównego Urzędu Statystycznego (www.stat.gov.pl). Jedynie pracodawca zatrudniający nie więcej niż 5 pracowników może przekazać oryginał statystycznej karty sporządzony w formie papierowej do Urzędu Statystycznego w Gdańsku po przesłaniu uzasadnionej informacji o wyborze tej formy.
Łukasz Wawszczak