Odpowiedź

Pracodawca nie może przerzucić kosztów badań profilaktycznych na pracownika nawet w przypadku, jeżeli zmuszony był, na skutek niewłaściwego postępowania pracownika, skierować go na badania okresowe w terminie wcześniejszym niż wskazany w orzeczeniu lekarskim.

Uzasadnienie

Stosownie do art. 229 ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) – dalej k.p., pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom, na swój koszt, profilaktyczną opiekę lekarską na zasadach określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 2067) – dalej r.b.l.p. Na tę opiekę składają się trzy rodzaje badań, tj. badanie wstępne, okresowe i kontrolne. Wskazane badania profilaktyczne przeprowadzane są na koszt pracodawcy (art. 229 § 6 k.p.). Przepisy nie przewidują żadnych wyjątków w tym zakresie. Pracodawca nie może przerzucić kosztów badań profilaktycznych na pracownika nawet, jeżeli zmuszony był, na skutek niewłaściwego postępowania pracownika, skierować go na badania okresowe w terminie wcześniejszym niż wskazany w wydanym orzeczeniu lekarskim.
Jednym z podstawowych obowiązków pracownika, oprócz powinności poddawania się wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim, jest stosowanie się do wskazań lekarskich (art. 211 pkt 5 k.p.). Niewypełnianie omawianego obowiązku może stanowić podstawę nałożenia kary porządkowej na pracownika (art. 108 k.p.), rozwiązania umowy o pracę w trybie wypowiedzenia. Gdyby zachowanie pracownika spełniało przesłanki określone w art. 52 § 1 pkt 1 k.p., i można byłoby mu przypisać winę umyślną lub rażące niedbalstwo, niestosowanie się do wskazań lekarskich może stanowić podstawę rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

Grzegorz Łyjak, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2017 r.

  Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis BHP
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów