Odpowiedź

Materiały, urządzenia i wyroby składowane na placu budowy powinny być zabezpieczone przed możliwością spowodowania zagrożenia wypadkowego. Przepisy bhp na budowie nie określają szczegółowo sposobu zabezpieczenia składowisk. Wymaga się, aby składowiska wykonane były w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych materiałów, wyrobów i urządzeń. Stosując zabezpieczenia składowisk zaproponowane w pytaniu, taśma może ostrzegać osoby przebywające na placu budowy o zagrożeniu oraz powstrzymać od zbliżania się do strefy niebezpiecznej, podobnie jak łańcuch, który może też przy odpowiednim zastosowaniu, uniemożliwić np. wywrócenie się urządzeń składowanych na placu budowy. Pracodawca powinien stosować zabezpieczenia odpowiednie do zagrożenia.

Uzasadnienie

Zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) – dalej r.b.h.r.b., ilekroć w r.b.h.r.b.jest mowa o zagospodarowaniu terenu budowy, rozumie się przez to m.in. rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami wiedzy technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urządzeń technicznych, składowisk materiałów i konstrukcji budowlanych.

Według § 8 r.b.h.r.b. zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie m.in. urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. Na terenie budowy wyznacza się, utwardza i odwadnia miejsca do składowania materiałów i wyrobów (§ 23 r.b.h.r.b.).

Zgodnie z § 26 r.b.h.r.b. składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych wykonuje się w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. Materiały składuje się w miejscu wyrównanym do poziomu. Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. Stosy materiałów workowanych układa się w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 warstw. Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 1) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań oraz 2) 5 m - od stałego stanowiska pracy.

W myśl § 27 r.b.h.r.b. opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego, jest zabronione.

Organizując składowiska na placu budowy, pracodawca powinien również uwzględnić rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) – dalej r.b.h.p. Według § 75 ust. 1 r.b.h.p. przy składowaniu materiałów pylących luzem należy zapewnić szczelne ogrodzenie co najmniej do wysokości 0,5 m ponad wysokość składowanego materiału.

Kazimierz Kościukiewicz, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 23 marca 2016 r.