Odpowiedź

Wartości dopuszczalnych mas przedmiotów przenoszonych pojedynczo oraz zespołowo oraz sił do ich przemieszczania określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313 z późn. zm.) - dalej r.b.h.p.t. Przepisy nie podają ciężaru, jaki można unosić z podporą. Najlepiej stosować zasadę podanych wartości dopuszczalnych mas przedmiotów dla jednego pracownika lub prac zespołowych, czyli do 50 kg może podnosić jeden pracownik, powyżej 50 kg podnosimy zespołowo lub za pomocą środków technicznych np. wózka widłowego.

Uzasadnienie

Zgodnie z § 13 r.b.h.p.t. masa przedmiotów przenoszonych przez jednego pracownika nie może przekraczać:

1) 30 kg - przy pracy stałej,

2) 50 kg - przy pracy dorywczej.

Niedopuszczalne jest ręczne przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej 30 kg na wysokość powyżej 4 m lub na odległość przekraczającą 25 m.

Według § 14 r.b.h.p.t. podczas oburęcznego przemieszczania przedmiotów siła użyta przez pracownika niezbędna do zapoczątkowania ruchu przedmiotu nie może przekraczać wartości:

1) 300 N - przy pchaniu,

2) 250 N - przy ciągnięciu,

przy czym podane wartości określają składową siły mierzoną równolegle do podłoża.

W myśl § 15 r.b.h.p.t. wartości sił używanych przez pracownika do poruszania elementów urządzeń służących do ręcznego przemieszczania przedmiotów (w szczególności dźwigni, korb, kół) nie mogą przekraczać:

1) 250 N - w przypadku obsługi oburęcznej,

2) 120 N - w przypadku obsługi jednoręcznej.

Dopuszczalne jest ręczne przetaczanie przedmiotów o kształtach okrągłych (w szczególności beczek, rur o dużych średnicach), pod warunkiem zachowania wartości sił określonych w § 14 r.b.p.t., a ponadto przy spełnieniu następujących wymagań:

1) masa ręcznie przetaczanych przedmiotów po terenie poziomym nie może przekraczać 300 kg na jednego pracownika,

2) masa ręcznie wtaczanych przedmiotów na pochylnie przez jednego pracownika nie może przekraczać 50 kg.

Przenoszenie przedmiotów, których długość przekracza 4 m i masa 30 kg, powinno odbywać się zespołowo, pod warunkiem aby na jednego pracownika przypadała masa nie przekraczająca:

1) 25 kg - przy pracy stałej,

2) 42 kg - przy pracy dorywczej.

Niedopuszczalne jest zespołowe przenoszenie przedmiotów na odległość przekraczającą 25 m lub o masie przekraczającej 500 kg.

Roman Majer, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 27 lutego 2016 r.