Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Stosownie do art. 2373 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p. pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenia te, zgodnie z art. 2373 § 2 k.p., powinny odbywać się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.
Szczegółowe zasady organizowania i przeprowadzania powyższych szkoleń określone zostały w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) – dalej r.s.b.h.p.

Zobacz także: Zakończenie instruktażu ogólnego i stanowiskowego>>

W myśl § 6 r.s.b.h.p. szkolenia z dziedziny bhp prowadzone są jako szkolenia wstępne i szkolenie okresowe. Szkolenie wstępne, na które składa się instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy powinno odbyć się przed dopuszczeniem pracownika do pracy, natomiast częstotliwość przeprowadzania szkoleń okresowych pracodawca ustala, po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami, zachowując wytyczne wynikające z § 15 r.s.b.h.p.
Zgodnie z § 11 ust. 5 r.s.b.h.p. instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego. Jak wynika z powyższego, nie musi to być bezpośredni przełożony pracownika, bowiem pracodawca może powierzyć przeprowadzenie takiego instruktażu również innej osobie z kadry kierowniczej. W opisanym przypadku – ze względów organizacyjnych i ekonomicznych – wydaje się to szczególnie uzasadnione.
Należy jednak pamiętać, że osoba, którą pracodawca wyznaczy do przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego dla danego pracownika, powinna – oprócz stosownej wiedzy – posiadać aktualne zaświadczenie potwierdzające ukończone szkolenie okresowe z dziedziny bhp dla osób kierujących pracownikami, obejmujące organizację i metodykę szkolenia w zakresie bhp (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy.

Zobacz także: Kto powinien przeprowadzić instruktaż stanowiskowy kierownika zakładu lub kierownika działu produkcyjnego?>>

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.