Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP

Czy instruktaż stanowiskowy do prac na wysokości może być przeprowadzony przez przełożonego przy asyście firmy zewnętrznej profesjonalnie zajmującej się pracą na wysokości?Czy na tej podstawie można uznać, iż pracownik podległy został przeszkolony?Czy są ku temu jakieś przeciwwskazania?

Odpowiedź:

Instruktaż stanowiskowy do prac na wysokości może być przeprowadzony przez przełożonego, który w przepisach prawa pracy jest nazywany osobą kierującą, jeżeli jest wyznaczony przez pracodawcę i posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz jest przeszkolony w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego. Nie ma przeciwwskazań do asystowania przy szkoleniu firmy zewnętrznej profesjonalnie zajmującej się pracą na wysokości.

Szkolenie można potraktować też jako osobne szkolenie przygotowujące pracowników do pracy na wysokości. W takim przypadku organizatorem szkolenia może być pracodawca a szkolenie w całości może prowadzić firma zewnętrzna, która profesjonalnie zajmuje się pracą na wysokości.

Uzasadnienie:

Zgodnie z § 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) - dalej r.s.b.h.p. instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Zgodnie z wytycznymi r.s.b.h.p. szkolenie może być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub na ich zlecenie, przez jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia działalności szkoleniowej w dziedzinie bhp na podstawie przepisów o systemie oświaty. Pracodawca organizujący i prowadzący szkolenie oraz jednostka organizacyjna jeśli prowadzi szkolenie zapewniają:

- program szkolenia;

- wykładowców posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia;

- odpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia działalności szkoleniowej;

- wyposażenie dydaktyczne niezbędne do właściwej realizacji programów szkolenia;

- właściwy przebieg szkolenia oraz prowadzenie dokumentacji w postaci programów szkolenia, dzienników zajęć, protokołów przebiegu egzaminów i rejestru wydanych zaświadczeń (§ 4 i 5 r.s.b.h.p.).

Roman Majer, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono 3 grudnia 2014 r.