Czy instrukcja bezpieczeństwa pożarowego musi być zatwierdzona przez straż pożarną?

Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP

Czy instrukcja bezpieczeństwa pożarowego musi być zatwierdzona przez straż pożarną?

Odpowiedź

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego mogą opracowywać osoby posiadające uprawnienia do wykonywania zadań związanych z czynnościami z zakresu ochrony przeciwpożarowej określone w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.) – dalej u.o.p., w związku z powyższym nie ma obowiązku zatwierdzania instrukcji przez straż pożarną.

Uzasadnienie

System nabywania uprawnień do wykonywania zadań związanych z wykonywaniem czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej jest dość precyzyjnie opisany w u.o.p. Zgodnie z art. 4 ust. 2 u.o.p. czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

Osoby wykonujące czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, polegające na zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, niezatrudnione w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, powinny posiadać wykształcenie wyższe i ukończone szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej albo mieć wykształcenie wyższe na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pożarowego lub tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa lub uzyskać uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Konfederacji Szwajcarskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego – inżyniera pożarnictwa.

Osoby te, powinny posiadać co najmniej wykształcenie średnie i ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej lub mieć tytuł zawodowy technika pożarnictwa lub uzyskać uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu technika pożarnictwa w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Konfederacji Szwajcarskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego – technika pożarnictwa.

Roman Majer, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 1 sierpnia 2014 r.

Data publikacji: 12 sierpnia 2014 r.