Czy w postępowaniu powypadkowym informacja z wykonania zaleceń zespołu powypadkowego powinna być na piśmie?
Przepisy prawne nie wymagają, by informacja o wykonaniu zaleceń zespołu powypadkowego musiała być potwierdzona na piśmie.
Na podstawie powyższego art. 237 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) wydano następujące przepisy dotyczące wypadków przy pracy:
•rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870) - dalej r.u.o.w.p.
•rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. Nr 227, poz. 2298);
•rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz. U. Nr 14, poz. 80 z późn. zm.).
Zgodnie z § 16 r.u.o.w.p. pracodawca prowadzi rejestr wypadków przy pracy na podstawie wszystkich protokołów powypadkowych. Rejestr wypadków przy pracy zawiera:
1)imię i nazwisko poszkodowanego;
2)miejsce i datę wypadku;
3)informacje dotyczące skutków wypadku dla poszkodowanego;
4)datę sporządzenia protokołu powypadkowego;
5)stwierdzenie, czy wypadek jest wypadkiem przy pracy;
6)datę przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosku o świadczenia z tytułu wypadku przy pracy;
7)liczbę dni niezdolności do pracy;
8)inne informacje, niebędące danymi osobowymi, których zamieszczenie w rejestrze jest celowe, w tym wnioski i zalecenia profilaktyczne zespołu powypadkowego.
Również w protokole ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (pkt 9) powinna znaleźć się informacja o wnioskach i zaleceniach powypadkowych.
Nie ma natomiast przepisów wymagających, by informacja z wykonania zaleceń zespołu powypadkowego musiała być potwierdzona na piśmie.
Łukasz Wawszczak