Odpowiedź

Pracodawca jest zobowiązany do wypłaty dodatku za pracę w warunkach uciążliwych tylko wówczas, gdy obowiązujące go przepisy wewnątrzzakładowe, czy umowy o pracę przewidują taki składnik wynagrodzenia za pracę.

Uzasadnienie

Powszechnie obowiązujące przepisy prawa pracy nie nakładają na pracodawców obowiązku wypłaty pracownikom dodatku za pracę w warunkach szkodliwych lub uciążliwych. Świadczenie to nie jest zatem obligatoryjne. Tym samym pracodawca jest zobowiązany do wypłaty dodatku tylko wówczas, gdy obowiązujące go przepisy odrębne, bądź funkcjonujące w danym zakładzie pracy przepisy wewnątrzzakładowe, czy umowy o pracę przewidują taki składnik wynagrodzenia za pracę. Przepisy prawne wyznaczające zakres obowiązkowych dodatków do wynagrodzeń pracowników podmiotów leczniczych, które  różnią się w zależności od typu podmiotu (podmiot leczniczy będący przedsiębiorcą, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, podmiot leczniczy w formie jednostki budżetowej) nie przewidują w odniesieniu do żadnej kategorii podmiotów leczniczych obowiązku wypłacania pracownikom dodatku za pracę w warunkach szkodliwych. Reasumując, to, czy pracodawca jest zobowiązany do wypłaty dodatków za pracę w warunkach wskazanych w pytaniu będzie uzależnione od tego, czy w wewnątrzzakładowych przepisach taki dodatek został przewidziany i czy dana grupa pracowników została nim objęta. W celu udzielenia jednoznacznej odpowiedzi niezbędna jest analiza wspomnianych przepisów wewnątrzzakładowych.

Kamila Milczarek, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 17 czerwca 2017 r.

  Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis BHP
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów