Nauczyciel pracujący w naszej szkole ma stwierdzoną chorobę zawodową. Niebawem przechodzi na emeryturę.
Czy osoba ta wraz ze świadczeniem emerytalnym otrzyma dodatek z tytułu choroby zawodowej?

Emeryt uprawniony również do renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego w związku ze stwierdzeniem choroby zawodowej ma prawo do emerytury powiększonej dodatkowo o połowę renty albo do renty powiększonej o połowę emerytury.
W pytaniu prawdopodobnie chodzi o możliwość pobierania emerytury wraz z połową renty, do której prawo wiąże się ze stwierdzeniem choroby zawodowej. Osoba niezdolna do pracy z powodu choroby zawodowej może uzyskać prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy związanej z chorobą zawodową z ubezpieczenia wypadkowego. A według art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673, z późn. zm.) osobie uprawnionej do renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego oraz do emerytury wypłaca się, zależnie od jej wyboru:
- przysługującą rentę powiększoną o połowę emerytury albo
- emeryturę powiększoną o połowę renty.
Osobie, o której mowa w pytaniu, która prawdopodobnie spełnia pozostałe, poza stwierdzeniem choroby zawodowej, warunki do uzyskania renty wypadkowej z tytułu niezdolności do pracy, będzie przysługiwała emerytura wraz z połową renty, chyba, że korzystniejsze byłoby pobieranie renty z połową emerytury i ta osoba wybrałaby taką możliwość.
Uprawnienie takie nie przysługuje, jeżeli osoba uprawniona osiąga przychód powodujący zawieszenie prawa do świadczeń lub zmniejszenie ich wysokości.