Odpowiedź

Dostawca substancji lub mieszanin sklasyfikowanych jako niebezpieczne nie ma obowiązku odbierania od użytkownika odpadów opakowaniowych po tych produktach, chyba że jest to odpad po niebezpiecznych środkach ochrony roślin. Zakłady pracy najczęściej przekazują odpady opakowaniowe, w tym po środkach niebezpiecznych, innym podmiotom posiadającym zezwolenie na zbieranie, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów danego rodzaju.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888 z późn. zm.) – dalej u.g.o. przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, który sprzedaje produkty w opakowaniach, jest obowiązany przekazywać użytkownikom tych produktów informacje o opakowaniach i odpadach opakowaniowych w zakresie:

1) dostępnych systemów zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu, odpadów opakowaniowych,

2) właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi,

3) znaczenia oznaczeń stosowanych na opakowaniach – co najmniej przez wywieszenie informacji w miejscu sprzedaży.

Zgodnie z art. 43 u.g.o. przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, który sprzedaje środki niebezpieczne będące środkami ochrony roślin, jest obowiązany przyjmować od użytkowników odpady opakowaniowe po tych środkach, a użytkownik środków niebezpiecznych będących środkami ochrony roślin jest obowiązany zwrócić temu przedsiębiorcy odpady opakowaniowe po środkach ochrony roślin.

Ponadto na podstawie art. 27 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) – dalej u.o. wytwórca odpadów jest obowiązany do gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami. Wytwórca odpadów lub inny posiadacz odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami wyłącznie podmiotom, które posiadają:

1) zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, lub

2) koncesję na podziemne składowanie odpadów, pozwolenie zintegrowane, decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – na podstawie odrębnych przepisów, lub

3) wpis do rejestru w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 u.o. – chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.

Tomasz Dyjeciński, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 29 lutego 2016 r.