Odpowiedź

Przy korzystaniu z nowoczesnych narzędzi komunikacji internetowej, możliwe jest spełnienie wymagań dotyczących organizacji instruktażu ogólnego. Dlatego wydaje się, że nie ma przeszkód, aby przeprowadzać instruktaż ogólny dla wszystkich grup stanowisk przy pomocy sprzętu audiowizualnego (kamer, monitorów, mikrofonów, głośników czy słuchawek) oraz komunikatorów internetowych, do których zalicza się program "Skype dla firm".

W praktyce, taki sposób przeprowadzania instruktażu ogólnego stosują m.in. firmy świadczące usługi bhp dla zakładów pracy posiadających swoje oddziały na terenie całego kraju, np. wówczas, gdy nie jest możliwe dotarcie do nowo zatrudnionych pracowników w określonym czasie.

Organizując instruktaż ogólny w sposób opisany w pytaniu, trzeba jednak pamiętać, by osoba prowadząca szkolenie oraz jego uczestnicy mogli się nawzajem widzieć i słyszeć. Ponadto należy zadbać, żeby wśród pomocy szkoleniowych nie zabrakło najczęściej wykorzystywanych podczas instruktażu ogólnego: prezentacji, filmów, środków do udzielania pierwszej pomocy czy podręcznego sprzętu gaśniczego.

Uzasadnienie

Na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) – dalej r.s.b.h.p. szkolenie wstępne jest przeprowadzane w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje:

  1. szkolenie wstępne ogólne (instruktaż ogólny);
  2. szkolenie wstępne na stanowisku pracy (instruktaż stanowiskowy).


Zgodnie z § 9 ust. 1 r.s.b.h.p. instruktaż ogólny powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, z przepisami oraz zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Ramowe programy szkoleń w dziedzinie bhp, w tym cel oraz sposób organizacji instruktażu ogólnego, określono w załączniku nr 1 do r.s.b.h.p.

Szkolenie wstępne powinno być zorganizowane w formie instruktażu – przed rozpoczęciem przez pracownika pracy w danym zakładzie pracy – na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia. Podczas szkolenia konieczne jest stosowanie odpowiednich środków dydaktycznych, w szczególności filmów, tablic, folii do wyświetlania informacji, środków do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Tomasz Dyjeciński, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 16 kwietnia 2016 r.