Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Zagadnienia związane z przekazywaniem dokumentacji wypadkowej poszkodowanego w wypadku przy pracy lub wypadku zrównanym z wypadkiem przy pracy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania (Dz. U. Nr 234, poz. 1974) – dalej r.o.u.z.
Zgodnie z r.o.u.z. pracownik poszkodowany w wypadku przy pracy, po zakończeniu leczenia składa u płatnika składek (pracodawcy) wniosek o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy. Płatnik składek (pracodawca), po otrzymaniu wniosku, zobowiązany jest do skompletowania dokumentacji niezbędnej do ustalenia uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego (poszkodowanego), spowodowanego wypadkiem przy pracy, a szczególnie: protokół powypadkowy, zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod którego opieką znajdował się poszkodowany, odpis aktu zgonu w przypadku śmierci poszkodowanego. Płatnik składek (pracodawca), po zakończeniu leczenia i rehabilitacji przez ubezpieczonego (poszkodowanego), zobowiązany jest przekazać jego wniosek wraz ze skompletowaną dokumentacją, terenowej jednostce organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ubezpieczonego, w celu skierowania ubezpieczonego na badanie przeprowadzane przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Rodzaje świadczeń powypadkowych i zasady ich przyznania ustala ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322) – dalej u.o.u.s.w.p.
Z wymienionych wyżej przepisów wynika, że dokumentację wypadku przy pracy pracodawca wysyła do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na wniosek poszkodowanego w wypadku pracownika, po zakończeniu jego leczenia i rehabilitacji. Zdarzenie, które spowodowało uraz u poszkodowanego pracownika, aby je uznać jako wypadek przy pracy, musi odpowiadać definicji wypadku przy pracy. Definicja wypadku przy pracy znajduje się w u.o.u.s.w.p. Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmawia przyznania świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego w przypadku: nieprzedstawienia protokołu powypadkowego lub karty wypadku; nieuznania w protokole powypadkowym lub karcie wypadku zdarzenia za wypadek przy pracy w rozumieniu u.o.u.s.w.p.; gdy protokół powypadkowy lub karta wypadku zawierają stwierdzenia bezpodstawne. Nie ma więc powodu wysyłania dokumentacji wypadkowej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w której pracodawca (zespół powypadkowy) stwierdzi, że zdarzenie nie jest wypadkiem przy pracy i uzasadni to w protokóle ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. W takich przypadkach poszkodowany ma prawo odwołać się przed zatwierdzeniem protokółu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy do pracodawcy, a po zatwierdzeniu protokółu do sądu pracy.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.