W warsztacie korzystamy z przecinarki taśmowej. W DTR urządzenia zapisane jest, że może obsługiwać ją pracownik lub pracownicy, którzy zapoznali się z treścią ww. dokumentu.
Czy oprócz zapoznania się dokumentacją techniczno-ruchową, pracownicy musza posiadać dodatkowe uprawnienia do obsługi urządzenia?
Kto może przeszkolić pracowników z zakresu obsługi urządzenia?

Przecinarka taśmowa jest urządzeniem, którego obsługa nie wymaga dodatkowych kwalifikacji czy uprawnień.
Do pracy przy obsłudze urządzenia może być zatrudniona osoba, która posiada potrzebne umiejętności, a także dostateczną znajomość przepisów i zasad bhp, co według obowiązujących przepisów zapewnia szkolenie stanowiskowe. Szkolenie przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego
Rodzaje urządzeń technicznych, do których obsługi i konserwacji wymagane są odpowiednie kwalifikacje określa rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 z późn. zm.). Przecinarka taśmowa nie została w nim uwzględniona.
Zgodnie z art. 2373 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Sprawy związane ze szkoleniem w dziedzinie bhp normuje rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) - dalej r.s.b.h.p.
Zgodnie z § 11 ust. 1 r.s.b.h.p. instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku:
1)pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych;
2)pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt 1;
3)ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

Pracownik wykonujący pracę na kilku stanowiskach pracy powinien odbyć instruktaż stanowiskowy na każdym z tych stanowisk. W przypadku wprowadzenia na stanowisku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zmian warunków techniczno-organizacyjnych, w szczególności zmian procesu technologicznego, zmian organizacji stanowisk pracy, wprowadzenia do stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia albo niebezpiecznym oraz nowych lub zmienianych narzędzi, maszyn i innych urządzeń - pracownik zatrudniony na tym stanowisku odbywa instruktaż stanowiskowy przygotowujący go do bezpiecznego wykonywania pracy w zmienionych warunkach. Tematyka i czas trwania instruktażu stanowiskowego powinny być uzależnione od rodzaju i zakresu wprowadzonych na stanowisku zmian.
Czas trwania instruktażu stanowiskowego powinien być uzależniony od przygotowania zawodowego pracownika, dotychczasowego stażu pracy oraz rodzaju pracy i zagrożeń występujących na stanowisku pracy, na którym pracownik ma być zatrudniony. Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.
Załącznik nr 1 w punkcie II do r.s.b.h.p. zawiera ramowy program szkolenia stanowiskowego
Roman Majer, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP
Odpowiedzi udzielono: 15 września 2011 r.