Odpowiedź

Tylko obsługa sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacji sprężonego powietrza i gazów technicznych wymaga specjalnych uprawnień. Obsługa kompresorów lub sprężarek do powietrza o niższej mocy oraz pistoletu pneumatycznego nie wymaga specjalnych uprawnień, lecz niezbędnej wiedzy do bezpiecznej pracy wynikającej z zapoznania z instrukcją użytkowani, czy instrukcją bhp.

Uzasadnienie

Zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) - dalej r.k.e.u. eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci mogą zajmować się osoby, które spełniają wymagania kwalifikacyjne dla następujących rodzajów prac i stanowisk pracy:

1) eksploatacji - do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym; „E”

2) dozoru - do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie określonym w pkt 1 oraz stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. „D”

Załącznik do r.k.e.u. podaje rodzaj urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji (grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne - pkt 7: sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych).

Roman Majer

Odpowiedzi udzielono: 25 listopada 2015 r.