Do jakich ubezpieczeń trzeba zgłosić osobę, która nigdzie nie jest zatrudniona - nie ma żadnego tytułu do objęcia ubezpieczeniami społecznymi w ZUS czy KRUS i na mocy uchwały spółki otrzymuje pieniądze za udział w posiedzeniu zarządu lub za pełnienie funkcji prezesa, lub członka zarządu?

Pytanie pochodzi z Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Odpowiedź: osoba, która tylko i wyłącznie na podstawie aktu powołania pełni obowiązki prezesa zarządu lub członka zarządu spółki prawa handlowego i za udział w posiedzeniach zarządu na mocy uchwały otrzymuje wynagrodzenie, z tego tytułu nie podlega obowiązkowo ani ubezpieczeniom społecznym, ani ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Zobacz także: Członkowie rad nadzorczych zapłacą składki ZUS

Uzasadnienie: obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają osoby fizyczne wskazane odpowiednio w art. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.) – dalej u.s.u.s., oraz art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.) – dalej u.ś.o.z. Z przepisów tych wynika, że pełnienie funkcji prezesa zarządu lub członka zarządu spółki prawa handlowego samo przez się nie stanowi tytułu do tych ubezpieczeń. Tym samym, jeżeli dana osoba tylko i wyłącznie na podstawie aktu powołania pełni obowiązki prezesa zarządu lub członka zarządu spółki prawa handlowego i za udział w posiedzeniach zarządu otrzymuje wynagrodzenie, z tego tytułu nie podlega obowiązkowo ani ubezpieczeniom społecznym, ani ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Obowiązek ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego po stronie takiej osoby pojawi się dopiero wówczas, gdy spółka prawa handlowego zawrze z nią umowę o pracę, umowę zlecenia lub inną umowę o świadczenie usług np. kontrakt menedżerski, co sprawia, że będzie ona podlegała tym ubezpieczeniom jako pracownika albo jako zleceniobiorca. Trafność wyżej przedstawionego stanowiska znajduje swoje potwierdzenie w indywidualnych interpretacja wydawanych przez ZUS (np. decyzja Oddziału ZUS w Gdańsku z dnia 21 maja 2015 r., DI/100000/43/496/2015, decyzja Oddziału ZUS w Gdańsku z dnia 7 maja 2015 r.,  DI/100000/43/392/2015) oraz orzecznictwie sądowym (np. wyrok SN z dnia 11 maja 2011 r., I UK 15/09).

Serwisie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych znajdziesz odpowiedzi na takie pytania jak:

Czy członek zarządu może być zatrudniony w ramach kontraktu menedżerskiego?

Czy członek zarządu może otrzymać diety i zwroty kosztów podróży służbowej?

Jakiemu ubezpieczeniu podlega członek zarządu, z którym spółka z o.o. nawiązała stosunek pracy?