Z dniem 31 stycznia 2016 r. upływa termin składania informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe - ZUS IWA za rok 2015 - przypomina ZUS. Ponieważ w tym roku 31 stycznia przypada w niedzielę, to termin na przekazanie ZUS IWA upływa z dniem 1 lutego 2016 r.

Informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA, zwaną dalej informacją ZUS IWA, za dany rok kalendarzowy zobowiązani są przekazywać płatnicy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

- byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia roku, za który składana jest informacja i co najmniej jeden dzień w styczniu następnego roku,

- w roku, za który składana jest informacja, zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych,

- byli wpisani do rejestru REGON w dniu 31 grudnia roku, za który jest składana informacja ZUS IWA.

Źródło: www.zus.pl, stan z dnia 8 stycznia 2016 r.