Nowelizacja przepisów regulujących pobyt i pracę cudzoziemców znalazła poparcie w Sejmie i obecnie czeka na rozpoznanie przez Senat. Wiele wskazuje na to, że nowelizacja może obowiązywać już z początkiem 2022 roku.

Czytaj również: Legalizacja pobytu cudzoziemców w Polsce będzie prostsza>>

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Obywatelom Ukrainy, Rosji, Białorusi, Gruzji, Armenii lub Mołdawii będzie można na podstawie jednego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi powierzyć pracę na okres aż 2 lat, a po tym czasie powierzać im pracę na podstawie kolejnych oświadczeń, dzięki czemu nie będzie trzeba wnioskować o wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca. Szybciej też uzyska się nowy dokument legalizujący pracę cudzoziemca w przypadku jego awansu lub zmiany warunków pracy. Wydłużeniu o 7 dni ulegnie termin zawiadomienia urzędu pracy o rozpoczęciu wykonywania pracy przez cudzoziemca na podstawie „oświadczenia”. - Znacznie ułatwi to wykonanie tego obowiązku, który często był trudny do spełnienia. Ogranicza to także ryzyko otrzymania kary grzywny za niepowiadomienie urzędu w terminie – mówi Michał Wysłocki, ekspert BCC ds. legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce.

 

Zezwolenia na pracę

Planowane zmiany sprawią, że firmy, które znajdą się w planowanym ministerialnym wykazie, będą mogły liczyć na specjalne traktowanie w urzędach wojewódzkich, polegające na priorytetowym rozpoznawaniu ich wniosków o zezwolenia na pracę oraz wniosków cudzoziemców o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Nie będzie wymagana konieczność uzyskiwania nowego zezwolenia na pracę w przypadku zmiany nazwy stanowiska cudzoziemca będzie rozwiązaniem przydatnym w szczególności w przypadku awansów stanowiskowych, pod warunkiem zachowania zakresu obowiązków.

 

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę cudzoziemca

Chcąc powierzyć pracę cudzoziemcowi przebywającemu lub mającemu przebywać w Polsce na podstawie karty pobytu w niepełnym wymiarze czasu pracy będzie trzeba zapewnić mu wynagrodzenie odpowiadające co najmniej aktualnemu minimalnemu wynagrodzeniu (od 1 stycznia 2022 r. będzie to 3010 zł), nawet jeśli zgodnie z kodeksem pracy i ustawą o minimalnym wynagrodzeniu należne byłoby mu mniejsze wynagrodzenie, odpowiadające wykonanej pracy i proporcjonalne do czasu pracy. Warunek będzie uznany za spełniony, jeśli suma wynagrodzeń otrzymywanych przez cudzoziemca za wykonywanie pracy na rzecz różnych podmiotów będzie odpowiadała co najmniej kwocie wynagrodzenia minimalnego. W zamyśle ustawodawcy ma to ograniczyć nieuczciwą konkurencję na rynku pracy. Jeżeli cudzoziemiec posiada już zezwolenie na pobyt czasowy i pracę u aktualnego pracodawcy uzyska on możliwość złożenia wniosku o zmianę posiadanego zezwolenia na pobyt i pracę, wskazując nowego pracodawcę lub zleceniodawcę. Decyzja o zmianie zezwolenia, pozwalająca na podjęcie pracy w nowej firmie, powinna zostać wydana znacznie szybciej niż obecnie trwa uzyskiwanie nowego zezwolenia na pobyt i pracę. Podobnie przy zmianie nazwy stanowiska cudzoziemca, który wykonuje pracę na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę nie będzie wymagana żadna dodatkowa procedura zmieniająca dotychczasowe zezwolenie. Będzie to miało zastosowanie w szczególności w przypadku awansów stanowiskowych, pod warunkiem zachowania zakresu obowiązków cudzoziemca.

- Ustawodawca chce zmobilizować urzędy wojewódzkie do wydawania cudzoziemcom decyzji m.in. o zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę w terminie do 60 dni, który uznany został za realny i możliwy do dotrzymania. O ile w praktyce urzędy dostosują się do tego terminu, pracodawcy zyskają większą pewność co do tego, kiedy cudzoziemiec, którego zamierzają zatrudnić, otrzyma zezwolenie legalizującego jego pobyt i pracę w Polsce – twierdzi Michał Wysłocki. Według niego, rozwiązanie będzie skutkować szybkim zakończeniem najbardziej przewlekłych, trwających od dawna spraw o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, w których na decyzję oczekuje tak cudzoziemiec, jak i jego pracodawca. - Pracodawcy muszą być także świadomi, że kandydaci do podjęcia pracy na ich rzecz będą mogli w przyszłości legitymować się zezwoleniem na pobyt czasowy i pracę wydanym w szczególnym trybie, dającym cudzoziemcowi dostęp do rynku pracy bez określania konkretnego podmiotu, na rzecz którego może on wykonywać pracę – dodaje ekspert BCC ds. legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce.

 

Procedura wizowa

Proces relokacji do Polski cudzoziemca zamierzającego wykonywać w Polsce pracę może być w niektórych, określonych przez właściwego ministra przypadkach, istotnie skrócony, skracając tym samym czas oczekiwania na przyjazd pracownika do Polski i rozpoczęcie przez niego pracy oraz zmniejszając niebezpieczeństwo rezygnacji kandydata z oferty pracy w związku ze zbyt długim oczekiwaniem na relokację. Skutki regulacji będą jednak zależeć od treści przepisów wykonawczych oraz podporządkowania się konsulatów RP tym przepisom.