Odpowiedź:
 
Przepisy nie regulują zasad postępowania po utracie przez odzież i obuwie robocze cech użytkowych. W związku z tym, pracodawca może: 1) przekazać odzież pracownikom odpłatnie; 2) przekazać odzież pracownikom nieodpłatnie; 3) utylizować zużytą odzież roboczą. W przypadkach określonych w punktach 1 i 2 pracodawca powinien uzyskać zgodę pracownika na przekazanie im odpłatne lub nieodpłatne odzieży roboczej.
 
Uzasadnienie:
 
Odzież robocza, która mogła być albo była skażona środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi nie powinna być przekazywana pracownikom (odpłatnie lub nieodpłatnie) po utracie cech użytkowych i ochronnych. Wynika to z rozumienia art. 23710 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, które stanowią, iż pracodawca jest zobowiązany zapewnić, aby odzież robocza, która w wyniku stosowania w procesie pracy uległa skażeniu środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi, była przechowywana wyłącznie w miejscu przez niego wyznaczonym. Powierzanie pracownikowi prania, konserwacji, odpylania i odkażania odzieży i obuwia roboczego jest niedopuszczalne. Odzież skażoną pracodawca powinien przekazać do utylizacji.
 
Kazimierz Kościukiewicz

odpowiedzi udzielono: 27 lipca 2016 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis BHP
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów