Pracownica od 24.12.2016 r. do 04.08.2017 r. przebywa na urlopie rodzicielskim (80%). Wniosek o urlop rodzicielski złożyła w ciągu 14 dni po porodzie. Zaszła ponownie w ciążę. Ma 57 dni urlopu wypoczynkowego do wykorzystania.

  • Jak ma się zachować pracodawca?
  • Co jest najkorzystniejsze dla pracownika?
  • Czy jeżeli zaraz po urlopie rodzicielskim wykorzysta urlop wypoczynkowy, to czy należy najpierw wysłać na badania kontrolne?
  • Co jest korzystniejsze - wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, czy wynagrodzenie chorobowe?

Na wniosek pracownicy pracodawca powinien udzielić urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie rodzicielskim bez uprzedniego wysyłania na badania kontrolne.

Jeżeli pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni, to obowiązkiem pracodawcy, po zakończeniu zwolnienia, jest skierować pracownika na badania kontrolne przed dopuszczeniem do pracy – art. 229 § 2 ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy - dalej k.p. Nie ma natomiast konieczności przeprowadzania takich badań, jeżeli bezpośrednio po zakończeniu choroby pracownik chciałby skorzystać z urlopu wypoczynkowego.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 20.03.2008 r., II PK 214/07, LEX nr 511663, nie jest sprzeczne z przepisami prawa pracy (art. 165 § 1 i art. 229 § 2 k.p.) rozpoczęcie zaplanowanego urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po ustaniu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą pracownika, która trwała dłużej niż 30 dni.

Orzecznictwo

W uzasadnieniu powyższego orzeczenia SN wskazał, że celem kontrolnych badań lekarskich, którym ma zostać poddany pracownik po trwającej dłużej niż 30 dni chorobie jest wskazanie, że pracownik ten jest zdolny do kontynuowania pracy na danym stanowisku. Urlop wypoczynkowy zaś polega na niewykonywaniu pracy. Nie można więc uznać, że niezbędnym warunkiem rozpoczęcia urlopu jest przeprowadzenie kontrolnych badań lekarskich. Badania te są niezbędne przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, natomiast nieprzeprowadzenie ich przed urlopem nie pozostaje w sprzeczności z istotą urlopu wypoczynkowego.

Na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim – art. 163 § 3 k.p. Przepis ten stosuje się także do pracowników korzystających z urlopu rodzicielskiego. Jeżeli więc pracownica wystąpi o udzielenie jej urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie rodzicielskim, to pracodawca powinien uwzględnić wniosek i udzielić urlopu, bez wcześniejszego kierowania pracownicy na badania kontrolne. Badania muszą zostać przeprowadzone przed dopuszczeniem pracownika do pracy, nie są natomiast koniecznym warunkiem udzielenia urlopu.

Wynagrodzenie

Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu; w przypadkach znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy.

Natomiast za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby przypadającej w czasie ciąży pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia. Wynagrodzenie chorobowe oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i wypłaca za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Podstawy wymiaru zasiłku nie ustala się na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego rodzaju, jak i innego rodzaju (lub wynagrodzenia za czas choroby) nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe – art. 43 ustawy z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – dalej u.ś.p.

Jeżeli więc pracownica po zakończenia pobierania zasiłku macierzyńskiego przysługującego jej za okres przebywania na urlopie rodzicielskim, dostarczy zwolnienie lekarskie w związku z ciążą, to podstawę wymiaru wynagrodzenia/zasiłku chorobowego będzie stanowić to samo wynagrodzenie, które przyjęto do obliczenia zasiłku macierzyńskiego.