Odpowiedź: Jeżeli nieprzerwana niezdolność do pracy z powodu choroby pracownika przypada na przełomie roku kalendarzowego, a w dniu 31 grudnia pracownik ma prawo do wynagrodzenia chorobowego, od 1 stycznia nadal przysługuje mu wynagrodzenie chorobowe. Jeżeli zaś w dniu 31 grudnia pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego, od 1 stycznia następnego roku pracownikowi przysługuje również zasiłek chorobowy za cały okres nieprzerwanej niezdolności do pracy.

Uzasadnienie: Stosownie do art. 92 § 1 pkt 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p., za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną - trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia - trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego - pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu. Za czas niezdolności do pracy trwającej łącznie dłużej niż 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia, trwającej łącznie dłużej niż 14 dni w ciągu roku kalendarzowego – zgodnie z art. 92 § 4 k.p. - pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 z późn. zm.). Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez ZUS (pkt 4 i 5 poradnika pt. "Komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.:: Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.) - wybrane zagadnienia"), jeżeli nieprzerwana niezdolność do pracy z powodu choroby pracownika przypada na przełomie roku kalendarzowego, a w dniu 31 grudnia pracownik ma prawo do wynagrodzenia chorobowego, od 1 stycznia następnego roku kalendarzowego nadal przysługuje mu wynagrodzenie chorobowe przez okres 33 albo 14 dni niezdolności do pracy wskutek choroby. Jeżeli zaś w dniu 31 grudnia pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego, od 1 stycznia następnego roku kalendarzowego pracownikowi przysługuje również zasiłek chorobowy za cały okres nieprzerwanej niezdolności do pracy. Na powyższe zasady nie ma wpływ, czy pracownik w poprzednim roku kalendarzowym nie wyczerpał prawa do wynagrodzenia chorobowego, ani okoliczność, iż choroba przypada na okres ciąży.