Badanie wykazało także, że zaledwie połowa jest zarejestrowana w urzędzie pracy, a aż 39 proc. nie podejmuje żadnych działań w celu znalezienia pracy. CBOS wskazuje, iż osoby bezrobotne można spotkać w 21 proc. polskich rodzin. Stanowiły one w marcu i kwietniu br. 9 proc. ogółu badanych. Jedna trzecia z nich to osoby, które w przeszłości pozostawały bez pracy – przez krótszy (23 proc.) lub dłuższy czas (10 proc.), natomiast 58 proc. respondentów nie miało dotychczas do czynienia z bezrobociem.

Z sondażu CBOS wynika, że 61 proc. bezrobotnych pozostaje bez pracy dłużej niż rok, w tym jedna szósta (16 proc.) nie ma zatrudnienia od ponad dwóch do pięciu lat, zaś jedna trzecia (34 proc.) nie pracuje od ponad pięciu lat. Z kolei wśród osób, które szukają pracy krócej niż rok, 16 proc. pozostaje bez pracy ponad sześć miesięcy. Z kolei 15 proc. nie pracuje od trzech miesięcy do pół roku, a 8 proc. straciło pracę w ostatnim kwartale. Długookresowe bezrobocie wiąże się przede wszystkim ze starszym wiekiem respondentów oraz gorszym poziomem wykształcenia. Problem ten dotyka częściej mieszkańców mniejszych miast.