Pozew przeciwko swemu pracodawcy wniosła Katarzyna S.-S. o odszkodowanie za sprzeczne z kodeksem pracy wypowiedzenie umowy. Powodem był błąd cyfrowy, który wkradł się do oświadczenia woli spółki, w której pracowała.

Niewykonanie planu sprzedaży

Oficjalnie powodem wypowiedzenia było niewykonanie planu sprzedaży przez powódkę i w maju 2015 r. wynosił on 57 proc. Wypowiedzenie nastąpiło właśnie w tym miesiącu, w sierpniu 2015 r. pozew został doręczony i wtedy nastąpiła korekta wypowiedzenia.

Czytaj: Przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę musi być konkretna i rzeczywista>>
 

Powódka wskazała w pozwie, że przyczyna wypowiedzenia, gdzie dwie cyfry wysokości sprzedaży były błędne, jest nieprawdziwa, a zatem pracodawca naruszył art. 30 par. 4 Kodeksu pracy.

Według tego przepisu w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia, powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy.

Zobacz w LEX: Błędy przy wypowiadaniu i rozwiązywaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia >

Roszczenie było zasadne

Sąd I instancji zgodził się z argumentami powódki, że wypowiedzenie umowy było nieważne, a korekta oświadczenia woli nie spełniała wymagań ustawowych. Zatem sąd przyznał powódce odszkodowanie w wysokości 18 tys. zł.

 

 

Apelację od tego wyroku złożył pracodawca. Sąd okręgowy uznał, że apelacja była niezasadna i ją oddalił. Dlatego, że po złożeniu wypowiedzenia pracodawca nie może poprawiać dokumentów. Spółka mogła tylko cofnąć błędne wypowiedzenie umowy. Potwierdził, że przyczyna wypowiedzenia umowy była fałszywa.

Czytaj: SN: przyczyna wypowiedzenia przyszła, ale pewna>>
 

Pracodawca nie dawał za wygraną i złożył skargę kasacyjną. Pełnomocnik pozwanej radca prawny Piotr Kulczycki twierdził, że szybko zauważono błąd cyfrowy, który był oczywisty, ale powódka nie chciała pójść na ugodę i mimo licznych prób mediacji podtrzymała swoje żądania. W związku z tym, zdaniem spółki nadużyła prawa i działała niezgodnie z zasadami współżycia społecznego, które są określone w art. 8 kodeksu pracy.

Zobacz w LEX: Przyczyny rozwiązania umowy o pracę - omówienie orzecznictwa >

SN oddala kasację spółki

Sąd Najwyższy w wyroku z 25 kwietnia br. uznał, że skarga pracodawcy jest niezasadna. Istotnie przyczyna wypowiedzenia i wyliczone obowiązki okazały się nierzeczywiste. Powódka zdecydowała się na wystąpienie do sądu pracy o odszkodowanie, wiedząc, że przyczyna nie odpowiada rzeczywistości - powiedziała sędzia Katarzyna Gonera. - Nie można przyjąć, że powódka nie wykonała oczekiwanego planu finansowego w 57 procentach. Było to istotne z punktu widzenia pracodawcy, aby wskazać, jak bardzo ten plan nie był wykonany - dodała. - Podanie w wypowiedzeniu konkretnych kwot stanowiło sedno rozwiązania umowy.

Zobacz w LEX: Ocena okresowa pracowników a przesłanki uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę w orzecznictwie sądowym >

Gdy okazało się, że przyczyna była nieprawdziwa - doszło do naruszenia prawa. Co do skutków oświadczenia woli przez pracodawcę, to pozwany nie kwestionuje błędu, tylko dane dotyczące sfery motywacyjnej.

Zobacz w LEX: Czy oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia wymaga zgody pracownika? >

Brak staranności pracodawcy

SN uważa, że jedynym sposobem naprawienia tego błędu było cofnięcie oświadczenia o wypowiedzeniu. Doszło by w ten sposób do usunięcia skutków wypowiedzenia.  - Nie można zaakceptować tezy o oczywistej omyłce pisarskiej - dodała sędzia Gonera. - Konkluzja z tego płynie taka: wypowiedzenie umowy o pracę jest bardzo doniosłym aktem, to czynność, która kończy stosunek pracy z ważnymi skutkami dla obu stron. Do tej czynności należy się przygotować.

Zobacz w LEX: Obliczanie terminów do okresu wypowiedzenia >

A w omawianej sytuacji spółka nie wywiązała się z tych obowiązków należycie. Pracodawca powinien skontrolować dane, ale tego nie zrobił. Wobec tego - ponosi sankcję w postaci wypłaty odszkodowania za brak staranności. Kara ma charakter represyjno-prewencyjny.

 


Dodatkowo przełożony nie poinformował powódki na czym polega niewykonywanie budżetu, nie podano jej konkretnych kwot. W stosunkach pracy, gdzie ocenia się pracownika z wykonania budżetu i osiągnięcia pewnych planów finansowych (np. marże, przychody) trzeba oceniać pracownika na bieżąco - zaznaczył SN. Wynika to z przepisów o współdziałaniu i z kodeksu pracy o informowaniu, a lojalność jest nie bez znaczenia.

Sprawdź w LEX: Czy można wypowiedzieć umowę o pracę, jeśli pracownica po urlopie wychowawczym chce pracować w innych godzinach, na co pracodawca nie wyraża zgody? >

Współżycie społeczne

Zarzut naruszenia norm współżycia społecznego był nie trafny, bo powódka skorzystała ze swego prawa, które stwarza jej kodeks pracy. Samo domaganie się odszkodowania nie może być traktowane jako naruszenie. Domagała się odszkodowania, jakie kodeks pracy przewiduje, a nawet - mniejszego. Maksymalnie mogła domagać się 22 tys. zł, a zażądała 18 tys. zł.

Sygnatura akt I PK 19/18, wyrok z 25 kwietnia 2019 r.