Bezpieczeństwo i higiena służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2012 r. (Dz. U. poz. 666) – dalej r.b.c.b.a. określa warunki bezpieczeństwa i higieny służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz zakres, w jakim do tych warunków mają zastosowanie przepisy działu dziesiątego ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p.

Zgodnie z r.b.c.b.a. za stan bezpieczeństwa i higieny służby w jednostce organizacyjnej Centralnego Biura Antykorupcyjnego odpowiada kierownik tej jednostki, który jest obowiązany zapewnić ochronę życia i zdrowia podległych mu funkcjonariuszy, przez zagwarantowanie bezpiecznych i higienicznych warunków służby przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności kierownik jednostki ma obowiązek:

- znać szczególne właściwości lub warunki służby, występujące na stanowiskach służbowych w jednostce, określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 20 ust. 4b ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 667 z późn. zm.) oraz znać zasady bhs obowiązujące na tych stanowiskach;

- organizować służbę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki jej pełnienia;

- sprawować nadzór nad przestrzeganiem przepisów oraz zasad bhs w jednostce, wydawać polecenia w celu usunięcia stwierdzonych uchybień oraz kontrolować ich wykonanie;

- zapewnić wykonanie zaleceń wydanych przez służbę bezpieczeństwa i higieny służby oraz inne uprawnione podmioty.

Obowiązek zagwarantowania funkcjonariuszowi bezpiecznych i higienicznych warunków służby kierownik jednostki powinien realizować w szczególności przez:

- podejmowanie działań niezbędnych do właściwego utrzymania budynków, pomieszczeń i stanowisk służby, pojazdów, maszyn, innych urządzeń technicznych oraz instalacji;

- zapewnienie właściwego na danym stanowisku służbowym uzbrojenia, wyposażenia i innego niezbędnego sprzętu;

- odpowiednie zabezpieczenie maszyn i innych urządzeń technicznych we właściwe osłony oraz przydzielenie narzędzi i wyposażenia gwarantującego bezpieczne wykonywanie czynności służbowych;

- zapewnienie odpowiednich urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz dostarczenie funkcjonariuszom niezbędnych środków higieny osobistej;

- zaopatrzenie funkcjonariuszy w niezbędne do wykonywania czynności służbowych środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze;

- podejmowanie przedsięwzięć zabezpieczających funkcjonariuszy przed działaniem czynników niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia, w szczególności przed urazami, działaniem czynników fizycznych, biologicznych, substancji toksycznych, chemicznych, rakotwórczych, mutagennych, promieniowaniem jonizującym, jak również zmniejszających uciążliwości służby;

- zapoznanie funkcjonariuszy ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby występującymi na zajmowanych przez nich stanowiskach, a także z obowiązującymi na tych stanowiskach zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny służby.

W zakresie profilaktycznej ochrony zdrowia kierownik jednostki ma obowiązek:

- podejmować działania w celu systematycznego przeprowadzania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w jednostce;

- zapewnić i umożliwić stosowanie środków zapobiegających schorzeniom i chorobom związanym ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby, a w szczególności utrzymywać w stanie stałej sprawności urządzenia niezbędne do przeciwdziałania czynnikom powodującym te schorzenia i choroby;

- podejmować działania w celu zapewnienia terminowej realizacji badań lekarskich funkcjonariuszy.

W przypadku stwierdzenia przez lekarza medycyny pracy u funkcjonariusza objawów choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby lub innego schorzenia związanego z warunkami służby, kierownik jednostki ma obowiązek:

- zbadać w porozumieniu z właściwym organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przyczyny, charakter i rozmiary zagrożenia powodującego chorobę lub schorzenie;

- przystąpić niezwłocznie do usunięcia czynników powodujących powstanie choroby lub schorzenia;

- skierować funkcjonariusza do komisji lekarskiej, o której mowa w przepisach w sprawie orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy oraz emerytów i rencistów CBA.

Jeżeli uzasadniają to wyniki badań lekarskich, na podstawie orzeczenia lekarskiego funkcjonariusza należy przenieść, w terminie i na czas określony w orzeczeniu lekarskim, do wykonywania zadań na stanowisku, na którym nie występują czynniki, które wywołały daną chorobę lub schorzenie.

Funkcjonariusz pełniący służbę na stanowisku, na którym występują szczególne właściwości lub warunki służby, związane z działaniem siły fizycznej maszyn i urządzeń, substancji toksycznych, wysokich lub niskich temperatur, prądu elektrycznego, mikrofal, hałasu i wibracji oraz promieniowania jonizującego, ma obowiązek stosować środki i metody zabezpieczające przed tym działaniem, w szczególności środki ochrony indywidualnej.

W zakresie nieuregulowanym rozporządzeniem należy stosować odpowiednio przepisy k.p..

Edward Kołodziejczyk

Data publikacji: 21 sierpnia 2014 r.