1. Zasady i warunki wykonywania zawodu pielęgniarki
Ogólne zasady i warunki wykonywania zawodu pielęgniarki określa ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jedn.: Dz. U. Z 2009 r. Nr 151, poz. 1217 z późn. zm.). Natomiast szczegółowe wymagania związane z uzyskaniem prawa do wykonywania zawodu pielęgniarki zostały określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 17 czerwca 1992 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego stwierdzania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej oraz sposobu prowadzenia rejestru pielęgniarek i rejestru położnych (Dz. U. Nr 52, poz. 248 z późn. zm.).
Wykonywanie trudnego zawodu pielęgniarki polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, a w szczególności świadczeń pielęgnacyjnych, zabiegowych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji zdrowia.
Pielęgniarka wykonuje przypisane temu zawodowi czynności przede wszystkim poprzez rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych oraz problemów pielęgnacyjnych, a następnie sprawowanie opieki pielęgnacyjnej, realizację zleceń lekarza w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, samodzielne udzielanie w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz edukację zdrowotną.
Natomiast zakres i rodzaj świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, które pielęgniarka może wykonywać bez zlecenia lekarskiego, określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz. U. Nr 210, poz. 1540).
Dodajmy, że wykonywaniem zawodu pielęgniarki jest również nauczanie zawodu pielęgniarki, prowadzenie prac naukowo-badawczych w dziedzinie pielęgniarstwa oraz kierowanie pracą zawodową innych pielęgniarek, oczywiście przez osoby, które posiadają odpowiednie, udokumentowane, wykształcenie.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.