Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podkreśla, że zaproponowana ustawa wychodzi naprzeciw postulatom środowiska rolniczego co do wsparcia rolników przy zbiorach owoców i warzyw, podczas których występuje znaczne spiętrzenie prac.

 

Podstawą świadczenia pomocy będzie umowa o pomocy przy zbiorach zawarta pomiędzy rolnikiem prowadzącym gospodarstwo rolne a osobą świadczącą pomoc przy zbiorach, zwaną pomocnikiem.

Umowę o pomocy przy zbiorach będzie można wykorzystać w przypadku bezpośredniej pomocy przy zbiorach owoców i warzyw, jak i przy późniejszym ich sortowaniu i przygotowaniu do sprzedaży.

 

Co ważne, umowa będzie zawierana na okres nie dłuższy niż 90 dni w ciągu roku kalendarzowego.

 

Rolnik, w którego gospodarstwie pomocnik będzie wykonywał czynności określone w umowie o pomocy przy zbiorach, zobowiązany będzie do opłacania za niego składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie (na poziomie obowiązującej składki w systemie ubezpieczenia społecznego rolników, która w 2017 roku wynosi 42 złote), ale pomocnik rolnika będzie podlegał temu ubezpieczeniu tylko w zakresie uprawnień do jednorazowego odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Rolnik będzie opłacał również składkę zdrowotną za pomocnika rolnika (na poziomie składki dla domownika w działach specjalnych produkcji rolnej, która w 2017 r. wynosiła 132 zł). Łącznie miesięcznie rolnik będzie więc musiał opłacić 174 zł składek.

 

Ministerstwo Rolnictwa podkreśla, że przyjęcie takiej formy oskładkowania pozwoli przede wszystkim na obniżenie kosztów pracy oraz znaczne ograniczenie obowiązków rolnika o charakterze administracyjnym, w porównaniu do funkcjonującej umowy zlecenia.

 

Zgodnie z projektem, do wynagrodzenia pomocników rolnika z tytułu świadczenia pomocy na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach nie będą miały zastosowania przepisy ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847), co oznacza, że stawki pomocników będą mogły być niższe niż 13 zł za godzinę.

 

Projekt znajduje się obecnie na etapie konsultacji społecznych.