Ministerstwo pracy zapowiada, że chce zmniejszyć wysokość ulgi dla przedsiębiorców, którzy współpracują z zakładami zatrudniającymi osoby niepełnosprawne.

Chodzi o te firmy, z którymi współpraca przynosi ulgi we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) swoim kontrahentom, którzy nie zatrudniają odpowiedniej liczby pracowników z orzeczoną niepełnosprawnością. Projekt zmiany ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.), jest w konsultacjach społecznych, a powinien wpłynąć do sejmu pod koniec marca. Wszystko przez to, że resort pracy notuje niższe wpływy do budżetu z powodu zbyt dużych ulg.

Zgodnie z obecnym art. 22 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej wpłaty na PFRON pracodawców zatrudniających niepełnosprawnych są obniżane, jeśli kontrahentem jest pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągający 30 proc. wskaźnik zatrudnionych niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub osoby niewidome, psychicznie chore lub upośledzone umysłowo lub osoby z zaburzeniami rozwojowymi lub epilepsją – z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Warunkiem obniżenia wpłaty jest terminowe uregulowanie należności za usługę. Kwota obniżenia jest iloczynem wskaźnika wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności i wskaźnika udziału przychodów. Ustawa szczegółowo reguluje zasady obliczenia wskaźnika niezbędnego do obniżki wpłat.

A skoro kwota obniżenia zależy od liczby osób niepełnosprawnych, kontrahentów i wysokości przychodu, to przedsiębiorca, u którego więcej niż 30 proc. załogi stanowią osoby niepełnosprawne może dawać kontrahentom nawet 80 lub 90 proc. obniżenia wpłat na PFRON. Firmy z mniejszym wskaźnikiem zatrudnionych osób niepełnosprawnych mogą oferować klientom 20 lub 10 proc. ulgi. Zmiany mają dotyczyć ograniczenia wysokości możliwej do uzyskania ulgi do 30 proc. faktury wystawionej kontrahentowi.

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych uważa, że projekt zmian to krok w dobrym kierunku. Bowiem od 2011 r., od kiedy wprowadzono zmiany do art. 22 ustawy, zaczęły powstawać firmy, które zatrudniały osoby z określonymi niepełnosprawnościami tylko po to, aby mogły udzielać ulg. To spowodowało zaburzenia konkurencji na rynku. Chodzi o to, że pozostali przedsiębiorcy, którzy nie mogli zwiększyć zatrudnienia niepełnosprawnych nie mogli już udzielać ulg, i przez to stały się mniej atrakcyjne dla swoich kontrahentów.

Są jednak pracodawcy, którzy wskazują na wady tego pomysłu. Może on bowiem spowodować obniżkę zatrudnienia. Poza tym kontrahenci ponieśli koszty na dostosowania stanowisk pracy i zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych.

Projekt przewiduje wejście w życie zmian na 1 października. Takie krótkie vacatio legis również krytykują jego przeciwnicy.

Agnieszka Rosa