Business Centre Club przypomina, że od początku powołania Komisji, niezależnie od bieżących uwag merytorycznych, składał zastrzeżenia co do krótkiego terminu wyznaczonego na przygotowanie dwóch projektów ustaw – Kodeksu Pracy i Kodeksu Zbiorowego Prawa Pracy. Tak krótki termin praktycznie uniemożliwiał dokonanie kompleksowej oceny i dostosowania obowiązujących przepisów do obecnych warunków rynkowych.

Organizacja wyraziła stanowczy sprzeciw wobec szeregu proponowanych regulacji, które nie tylko nie mają na celu ułatwiania wypowiadania umów o pracę, lecz wręcz je zaostrzają. Jako przykład BCC wskazuje pomysł wprowadzenia konieczności uzasadniania wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony, a w stosunku do pracodawców zatrudniających powyżej 10 pracowników: wieloetapowość i skomplikowanie procedury wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony i nieokreślony, czy obowiązek zaoferowania pracownikowi – w przypadku likwidacji jego stanowiska – innej pracy, do której posiada kwalifikacje lub z łatwością może je nabyć.

BCC popiera natomiast wprowadzenie ograniczenia, że ustalenie istnienia stosunku pracy może dotyczyć wyłącznie okresu poprzedzającego 12 miesięcy przed złożeniem pozwu i wyraźne podkreślenie, że ustalenie istnienia stosunku pracy należy do wyłącznej kompetencji sądu, co powinno zakończyć dyskusję nad postulatami, aby stosunek pracy ustalany był w drodze decyzji Państwowej Inspekcji Pracy.

Pracodawcy chwalą też propozycję wydłużenia okresu próbnego do 6 miesięcy, lecz biorąc pod uwagę jednoczesne skrócenie maksymalnego, dopuszczalnego okresu umowy o pracę na czas określony do 540 dni (1,5 roku), podkreślają, że nie jest to rozwiązanie satysfakcjonujące pracodawców.

Środowisko pracodawców oczekiwało, że w projekcie nowego Kodeksu Pracy przewidziane zostaną ułatwienia zachęcające do zawierania umów o pracę. Podkreślają, że nie można niestety tak traktować proponowanych nowych typów umów o pracę (dorywczej, sezonowej i nieetatowej), które obwarowane mają być licznymi warunkami, co w praktyce prowadzić może do ich rzadkiego stosowania.