W szczególności chodzi o przestępstwa przeciwko: dokumentom (np. ich fałszowanie), mieniu, ochronie informacji, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi oraz inne przestępstwa wymienione w przepisach karnych ustaw szczegółowych, dotyczących działalności wykonywanej przez podmioty sektora finansowego.

Sektor finansowy, ze względu na jego szczególny charakter, powinien zatrudniać osoby o nieposzlakowanej opinii. Do tej pory nie było przepisów regulujących tę kwestię, nie ma więc podstawy prawnej do sprawdzania przeszłości pracowników. Rządowy projekt ustawy o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego ma to zmienić i zwiększyć bezpieczeństwo obrotu.

Obecnie pracodawca może żądać informacji o niekaralności od osób ubiegających się o zatrudnienie tylko wówczas, gdy wymóg niekaralności wynika z odrębnych przepisów, tak jest m.in. w przypadku sędziów, policjantów czy pracowników ochrony mienia. Gdy nie ma wyraźnej podstawy prawnej, pracodawca nie ma prawa wymagać zaświadczenia o niekaralności.

 

Po zmianach pracodawca z sektora finansowego będzie mógł żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz od osoby już zatrudnionej na określonych w projekcie stanowiskach pracy oświadczenia o niekaralności lub informacji z Krajowego Rejestru Karnego. Koszt wydania zaświadczenia poniesie pracodawca.

Informacji takiej będzie można żądać nie częściej niż raz na 12 miesięcy oraz przy uzgodnionej zmianie stanowiska pracy (jeśli to będzie konieczne), a także w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że pracownik został skazany za takie przestępstwo w trakcie zatrudnienia.

W środę w Sejmie przeprowadzono drugie czytanie projektu ustawy. Posłowie wszystkich partii zgodzili się, że zmiany zwiększą bezpieczeństwo obrotu i zadeklarowali poparcie.

- Zawody w sektorze finansowym to zawody zaufania publicznego - mówił poseł Paweł Kobyliński z Nowoczesnej. - Muszą dawać gwarancję osobom, które powierzają im pieniądze - dodał.

- Chociaż dotykamy wolności zawodu, wolności pracy, to interes publiczny tu przeważa - mówił poseł sprawozdawca Andrzej Szlachta. - Takie zapisy będą dobrze służyć bezpieczeństwu i klientów, i instytucji finansowych - dodał.

W związku ze zgłoszonymi poprawkami projekt ustawy ponownie trafił do Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Komisje zajmą się projektem 12 kwietnia. Wspólne posiedzenie zaplanowano na 8.30.

Ustawa, co do zasady, wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.