Czy artysta to zawód niebezpieczny? Chyba tak, ponieważ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 września 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy realizacji widowisk (Dz. U. Nr 184, poz. 1240) – dalej r.b.h.r.w. w przypadku ról i epizodów szczególnie niebezpiecznych organizator widowiska powinien zapewnić zastąpienie aktorów przez kaskaderów, dostęp do apteczki i udostępnić przynajmniej jedno pomieszczenie przeznaczone na punkt pierwszej pomocy umożliwiające wniesienie noszy, podczas widowiska zapewnić pomoc medyczną, a w razie braku takiej możliwości zapewnić udział zespołu ratownictwa medycznego. Ponadto ma obowiązek opracować, w formie pisemnej, szczegółowe regulaminy pracy na scenie lub estradzie, instrukcje bhp, plany ewakuacji i zasady postępowania w razie zagrożeń mogących wystąpić podczas widowiska oraz zaznajomić z nimi wykonawców i pracowników. Organizator, jak każdy inny pracodawca powinien dopilnować przeszkolenia artystów, podobnie jak wszystkich innych pracowników w zakresie bhp. Nie wolno mu dopuszczać do pracy przy widowisku osób, które nie posiadają aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania tej pracy, w tym do udziału w rolach i epizodach wymagających szczególnej sprawności fizycznej lub bardzo dużego wysiłku, a ponadto ma obowiązek zapewnić im odpowiednie do potrzeb widowiska środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze.
Jeżeli w spektaklu występują artyści obcy (występ gościnny) organizator widowiska i osoba reprezentująca gości mają obowiązek współpracować ze sobą i ustalić zasady współdziałania na wypadek wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia uczestników widowiska oraz wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór w zakresie bhp oraz bezpieczeństwa pożarowego.
W instytucji kultury, której statutową działalnością jest organizowanie i realizowanie widowisk, dyrektor jest obowiązany powołać komisję do spraw oceny warunków bezpieczeństwa widowisk, w której skład wchodzą: dyrektor techniczny lub kierownik techniczny, który przewodniczy komisji, społeczny inspektor pracy lub przedstawiciel pracowników, pracownicy służb bhp i bezpieczeństwa pożarowego albo osoby, którym powierzono wykonywanie zadań tych służb.

@page_break@

Dzieci do lat 16 mogą uczestniczyć w widowisku w charakterze wykonawców, jeżeli znajdują się pod opieką osób odpowiedzialnych za ich zachowanie i bezpieczeństwo. Natomiast zwierzęta występujące w widowisku nie mogą być agresywne lub płochliwe. Warunki ich udziału określają przepisy o ochronie zwierząt.
Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji widowiska określają załączniki do r.b.h.r.w., zgodnie z którymi np.. dopuszczalne obciążenie podłogi sceny i estrady oraz podłóg nieruchomych: zapadni scenicznej, sceny obrotowej i wózka scenicznego nie może być mniejsze niż 5 kN/m2, odstępy między deskami sceny nie mogą być większe niż 5 mm, a odstępy między ruchomymi elementami podłogi sceny, takimi jak: zapadnie, wózki sceniczne, sceny obrotowe, oraz między ruchomymi i stałymi elementami podłogi scenicznej nie mogą być większe niż 20 mm.
Podłogi sceniczne muszą być pozbawione zadziorów, wystających elementów oraz niezabezpieczonych otworów. Schody i trapy sceniczne nie mogą mieć stopni wyższych niż 20 cm, a nachylenie pochylni scenicznych nie może przekraczać 25%, przy czym podłogi pochylni o nachyleniu większym niż 17% muszą być pokryte szorstką fakturą lub posiadać poprzeczne listwy, chyba że wykonawcy przebywający na tych pochylniach będą posiadali obuwie zapewniające odpowiednią przyczepność. Urządzenia służące do podwieszania lub podciągania do góry wykonawców powinny być tak zaprojektowane i wykonane, aby zapewniały bezpieczeństwo możliwe do uzyskania wszelkimi dostępnymi środkami.
Garderoby wykonawców powinny być wyposażone w toaletki aktorskie lub stoliki, krzesła lub fotele, lustra, oświetlenie umożliwiające charakteryzację, wieszaki na kostiumy, zamykane szafki na ubrania, umywalki z ciepłą i zimną wodą oraz środki do mycia i usuwania charakteryzacji. Bezpośrednio przy garderobach lub w ich pobliżu muszą znajdować się toalety i kabiny natryskowe. Wymaganą liczbę misek ustępowych i pisuarów oraz kabin natryskowych, a także maksymalną odległość do nich, określają ogólne przepisy bhp. Jeżeli w otoczeniu zaaranżowanych na garderoby pomieszczeń nie ma możliwości zainstalowania kabin natryskowych, musi być stworzona możliwość skorzystania przez wykonawców z takich kabin w innym miejscu, w możliwie najkrótszym czasie po zakończeniu widowiska lub próby. Powierzchnia garderoby powinna być nie mniejsza niż: 4 m2 na osobę - w garderobach indywidualnych (przenaczonych dla 1-3 osób), ale nie mniej niż 8 m2, 3 m2 na osobę w garderobach zbiorowych (dla więcej niż 3 osób), ale nie mniej niż 15 m2.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.