W II kwartale 2014 r. odnotowano spadek liczby bezrobotnych w porównaniu z II kwartałem 2013 r., jak i w stosunku do poprzedniego kwartału. Zbiorowość bezrobotnych liczyła w omawianym okresie 1585 tys. osób i w okresie roku zmniejszyła się o 227 tys., tj. o 12,5%, a w ciągu kwartału o 261 tys. osób, tj. o 14,1%.

W stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku, w II kwartale 2014 roku odnotowano spadek liczebności populacji osób bezrobotnych zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn (odpowiednio o 118 tys., tj. o 13,5% oraz o 109 tys., tj. o 11,6%), a także wśród mieszkańców miast i wsi (odpowiednio o 169 tys., tj. o 15,6% oraz o 59 tys., tj. o 8,1%).

W porównaniu z I kwartałem 2014 r. liczba osób bezrobotnych znacząco zmniejszyła się wśród mężczyzn (o 148 tys., tj. o 15,1%), jak i kobiet (o 113 tys., tj. o 13,0%). Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania spadek bezrobocia w większym stopniu wystąpił wśród mieszkańców miast (o 177 tys., tj. o 16,3%), niż wśród osób zamieszkałych na wsi (o 85 tys., tj. 11,2%).

Źródło: www.stat.gov.pl, stan z dnia 31 października 2014 r.