2 stycznia 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1268), która wprowadza istotne zmiany w uprawnieniach rodzicielskich. Również w tym dniu wchodzi w życie rozporządzenie wykonawcze określające treść wniosków oraz dokumentów koniecznych do uzyskania prawa do poszczególnych urlopów i uprawnień rodzicielskich.

Jedną ze zmian wprowadzanych przez nowelizację z dnia 24 lipca 2015 r. jest likwidacja dodatkowego urlopu macierzyńskiego. W zamian zwiększony został wymiar urlopu rodzicielskiego. Ponadto ustawa ma ułatwić godzenie życia rodzinnego z życiem zawodowym, w szczególności poprzez uproszczenie i uelastycznienie systemu urlopów związanych z opieką nad dziećmi oraz ukształtowanie innych uprawnień związanych z rodzicielstwem w sposób bardziej dostosowany do potrzeb pracowników-rodziców.

Ustawa przewiduje również inne zmiany:

- urlop rodzicielski będzie można łączyć z pracą nawet przez 64 tygodnie - rodzice, którzy nie chcą rezygnować z pracy, będą mieli możliwość połączenia urlopu rodzicielskiego z pracą w niepełnym wymiarze do 64 tygodni,

- 2 dni zwolnienia od pracy na dziecko będzie można wykorzystać w wymiarze godzinowym,

- ojcowie będą mogli wykorzystywać urlopy ojcowskie w dwóch częściach, do ukończenia przez dziecko 2 lat,

- ustawa wydłuża termin na złożenie przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego i wychowawczego z 14 do 21 dni.

W związku z tymi zmianami, również z dniem 2 stycznia 2016 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków (Dz. U. poz. 2243). Rozporządzenie to określa treści wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumenty do tych wniosków potwierdzających spełnienie przez pracownika wymogów obowiązujących przy korzystaniu z danego uprawnienia.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 31 grudnia 2015 r.