Drukuj
Dz.U.2018.354
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 6 lutego 2018 r.
w sprawie wypadków w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze służby funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa
Na podstawie art. 195 ust. 7 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) tryb i sposób informowania o zaistnieniu zdarzenia, o którym mowa w art. 195 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa;
2) tryb i sposób ustalenia przyczyn i okoliczności zdarzenia;
3) termin sporządzania i wzór karty wypadku.
§  2. 
1.  Funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa, zwany dalej "funkcjonariuszem", który uległ wypadkowi w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze służby, jeżeli pozwala na to stan jego zdrowia, niezwłocznie zawiadamia o tym bezpośredniego przełożonego. Bezpośredni przełożony po otrzymaniu zawiadomienia niezwłocznie pisemnie melduje o zdarzeniu Komendantowi Służby Ochrony Państwa.
2.  Po otrzymaniu informacji o zdarzeniu, w wyniku którego nastąpiła śmierć funkcjonariusza, właściwa komórka organizacyjna Służby Ochrony Państwa niezwłocznie przekazuje informację o tym zdarzeniu Komendantowi Służby Ochrony Państwa.
§  3.  Komendant Służby Ochrony Państwa po otrzymaniu wiadomości o wypadku funkcjonariusza niezwłocznie wszczyna postępowanie wyjaśniające w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku i powołuje komisję powypadkową, w której skład wchodzi przedstawiciel komórki organizacyjnej Służby Ochrony Państwa właściwej do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.
§  4.  Ustalenia okoliczności i przyczyn zdarzenia dokonuje się na podstawie:
1) meldunku poszkodowanego funkcjonariusza, sporządzonego w czasie, kiedy pozwala na to stan jego zdrowia, i meldunku bezpośredniego przełożonego poszkodowanego funkcjonariusza, złożonego niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o wypadku funkcjonariusza;
2) wyjaśnień poszkodowanego funkcjonariusza lub, jeżeli jest to możliwe, wyjaśnień świadków zdarzenia, dotyczących czasu, miejsca i okoliczności zdarzenia;
3) uzyskanych informacji i dowodów pochodzących od podmiotów badających okoliczności i przyczyny zdarzenia lub udzielających poszkodowanemu funkcjonariuszowi pierwszej pomocy;
4) dokumentacji medycznej dotyczącej skutków zdarzenia;
5) innych dowodów mających związek ze zdarzeniem lub jego skutkami.
§  5. 
1.  Kartę wypadku sporządza się po ustaleniu okoliczności i przyczyn zdarzenia, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego lub niezwłocznie po ustaniu przeszkód i trudności uniemożliwiających sporządzenie karty w tym terminie.
2.  Kartę wypadku sporządza się w trzech egzemplarzach, z czego pierwszy egzemplarz przechowuje się w aktach postępowania wyjaśniającego, drugi przekazuje się poszkodowanemu funkcjonariuszowi, a trzeci komórce organizacyjnej Służby Ochrony Państwa właściwej do spraw kadr.
§  6.  Wzór karty wypadku jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§  7.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK

KARTA WYPADKU

W DRODZE DO MIEJSCA PEŁNIENIA SŁUŻBY

LUB W DRODZE POWROTNEJ ZE SŁUŻBY

................................................................................

(pieczęć z nazwą i adresem jednostki organizacyjnej)

I. DANE IDENTYFIKACYJNE POSZKODOWANEGO

1. Stopień służbowy, imię, nazwisko, imię ojca:

.......................................................................................................................................................

2. PESEL: ...................................................................................................................................

3. Dokument tożsamości (legitymacja służbowa, seria i numer):

.......................................................................................................................................................

4. Data i miejsce urodzenia: .......................................................................................................

II. INFORMACJE O WYPADKU

1. Data i miejsce: ........................................................................................................................

2. W dniu wypadku poszkodowany:

a) miał rozpocząć służbę o godzinie .....................................................................................

b) zakończył służbę o godzinie .............................................................................................

3. Wypadek zdarzył się: w drodze do miejsca pełnienia służby/w drodze powrotnej ze

służby*).

4. Szczegółowy opis okoliczności, miejsca i przyczyn wypadku:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

5. W sprawie wypadku były / nie były*) podjęte czynności przez odpowiednie organy:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

6. Do wypadku przyczyniło się zachowanie poszkodowanego spowodowane jego stanem po

spożyciu alkoholu / środków odurzających / substancji psychotropowych / innych substancji

o podobnym działaniu*) ponieważ

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

7. Zdarzenie jest wypadkiem: w drodze do miejsca pełnienia służby / w drodze powrotnej ze

służby: TAK / NIE*)

8. Uzasadnienie nieuznania zdarzenia za wypadek: w drodze do miejsca pełnienia służby /

w drodze powrotnej ze służby*)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

III. POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Data i miejsce sporządzenia karty wypadku: .........................................................................

2. Przeszkody i trudności uniemożliwiające sporządzenie karty wypadku w terminie 14 dni:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

3. Pieczęcie i podpisy członków komisji powypadkowej:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

4. Pieczęć i podpis Komendanta Służby Ochrony Państwa:

.......................................................................................................................................................

5. Potwierdzenie odbioru karty wypadku (data i podpis):

.......................................................................................................................................................

*) Niepotrzebne skreślić.

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).