Drukuj
Dz.U.2017.279
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 10 lutego 2017 r.
w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu
Na podstawie art. 167 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, 1933, 2169 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) tytuły zawodowe nadawane absolwentom:
a) studiów pierwszego stopnia,
b) studiów drugiego stopnia,
c) jednolitych studiów magisterskich;
2) warunki wydawania i niezbędne elementy:
a) dyplomów ukończenia studiów, w tym dyplomów wydawanych absolwentom studiów prowadzonych na podstawie art. 10a, art. 31a lub art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanych dalej "dyplomami wspólnymi",
b) świadectw ukończenia studiów podyplomowych;
3) umieszczanie na dyplomach znaków graficznych informujących o poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 i 1010 oraz z 2017 r. poz. 60);
4) wzór suplementu do dyplomu.
§  2.  Absolwentom studiów pierwszego stopnia nadaje się tytuły zawodowe:
1) inżynier architekt - po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji pierwszego stopnia na kierunku architektura;
2) inżynier architekt krajobrazu - po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji pierwszego stopnia na kierunku architektura krajobrazu;
3) inżynier pożarnictwa - strażakom Państwowej Straży Pożarnej po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji pierwszego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na studiach prowadzonych dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej;
4) inżynier - po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji pierwszego stopnia oraz efektów kształcenia prowadzącego do uzyskania kompetencji inżynierskich;
5) licencjat pielęgniarstwa - po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo;
6) licencjat położnictwa - po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji pierwszego stopnia na kierunku położnictwo;
7) licencjat - po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji pierwszego stopnia w przypadkach innych niż określone w pkt 1-6.
§  3.  Absolwentom studiów drugiego stopnia nadaje się tytuły zawodowe:
1) magister inżynier architekt - po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji drugiego stopnia na kierunku architektura;
2) magister inżynier architekt krajobrazu - po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji drugiego stopnia na kierunku architektura krajobrazu;
3) magister inżynier pożarnictwa - inżynierom pożarnictwa po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji drugiego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej;
4) magister inżynier - po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji drugiego stopnia oraz efektów kształcenia prowadzącego do uzyskania kompetencji inżynierskich;
5) magister pielęgniarstwa - po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo;
6) magister położnictwa - po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji drugiego stopnia na kierunku położnictwo;
7) magister sztuki - po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji drugiego stopnia na kierunkach w ramach obszaru sztuki;
8) magister - po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji drugiego stopnia w przypadkach innych niż określone w pkt 1-7.
§  4.  Absolwentom jednolitych studiów magisterskich nadaje się tytuły zawodowe:
1) lekarz - po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim;
2) lekarz dentysta - po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarsko-dentystycznym;
3) lekarz weterynarii - po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla jednolitych studiów magisterskich na kierunku weterynaria;
4) magister farmacji - po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla jednolitych studiów magisterskich na kierunku farmacja;
5) magister sztuki - po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla jednolitych studiów magisterskich na kierunkach w ramach obszaru sztuki;
6) magister - po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla jednolitych studiów magisterskich na kierunkach innych niż kierunki wymienione w pkt 1-5.
§  5.  Warunkiem wydania dyplomu ukończenia studiów wyższych jest uzyskanie określonych w programie kształcenia efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS, nie niższej niż określona w art. 164a ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej "ustawą", odbycie przewidzianych w programie kształcenia praktyk, złożenie pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego.
§  6.  Warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie określonych w programie kształcenia efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS, nie niższej niż określona w art. 8a ust. 1 ustawy, złożenie egzaminów oraz złożenie pracy końcowej lub egzaminu końcowego, jeżeli przewiduje to program kształcenia.
§  7. 
1.  Dyplom ukończenia studiów zawiera następujące niezbędne elementy:
1) nazwę dokumentu: "dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia" albo "dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia", albo "dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich";
2) informację o treści: "wydany w Rzeczypospolitej Polskiej";
3) nazwę uczelni oraz nazwę podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni lub nazwy podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni;
4) godło uczelni umieszczone w widocznym miejscu;
5) fotografię posiadacza dyplomu opatrzoną w prawym dolnym rogu pieczęcią urzędową uczelni do tłoczenia w papierze;
6) informacje dotyczące posiadacza dyplomu:
a) imiona i nazwisko,
b) datę i miejsce urodzenia;
7) miejsce na podpis posiadacza dyplomu;
8) numer dyplomu;
9) informacje dotyczące studiów, w tym:
a) formę studiów,
b) określenie kierunku studiów lub kierunku studiów i specjalności oraz obszaru lub obszarów kształcenia i profilu kształcenia,
c) wynik ukończenia studiów;
10) nazwę tytułu zawodowego i datę jego uzyskania;
11) znak graficzny określony w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji:
a) dla kwalifikacji pełnej na poziomie szóstym Polskiej Ramy Kwalifikacji - w przypadku kwalifikacji potwierdzonych dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia,
b) dla kwalifikacji pełnej na poziomie siódmym Polskiej Ramy Kwalifikacji - w przypadku kwalifikacji potwierdzonych dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub dyplomem ukończenia jednolitych studiów magisterskich;
12) pieczątki imienne i podpisy rektora uczelni oraz kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej lub kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych;
13) miejscowość i datę wydania dyplomu;
14) pieczęć urzędową uczelni.
2.  W odpisie dyplomu oraz w odpisie dyplomu przeznaczonym do akt uczelni pod nazwą dokumentu umieszcza się odpowiednio napis: "(ODPIS)" lub "(ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT)".
3.  W przypadku sporządzania odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy nazwę uczelni, tytuł zawodowy oraz wynik ukończenia studiów pozostawia się w oryginalnym brzmieniu. Obok nazwy uczelni w oryginalnym brzmieniu można podać nazwę w tłumaczeniu na język obcy.
4.  W uczelni, w której nie ma podstawowych jednostek organizacyjnych, w dyplomie pomija się dane dotyczące tych jednostek.
§  8. 
1.  W przypadku studiów prowadzonych na podstawie art. 10a i art. 168 ustawy dyplom wspólny wydaje uczelnia wskazana w umowie zawartej na podstawie art. 10a ust. 2 ustawy lub w porozumieniu zawartym na podstawie art. 168 ust. 1 ustawy.
2.  Dyplom wspólny, o którym mowa w ust. 1, zawiera elementy określone w § 7 ust. 1, z tym że:
1) nazwę dokumentu uzupełnia się o wyrazy "prowadzonych wspólnie";
2) wymienia się nazwy wszystkich podmiotów będących stronami umowy zawartej na podstawie art. 10a ust. 2 ustawy lub porozumienia zawartego na podstawie art. 168 ust. 1 ustawy, a w przypadku uczelni - także nazwy podstawowych jednostek organizacyjnych;
3) wymienia się nazwy podmiotów będących stronami porozumienia zawartego na podstawie art. 168 ust. 1 ustawy, w których posiadacz dyplomu odbył kształcenie - jeżeli zgodnie z porozumieniem kształcenie mogło być odbyte w niektórych podmiotach;
4) zamieszcza się godło, pieczątkę imienną i podpis rektora, pieczątkę imienną i podpis kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej oraz pieczęć urzędową uczelni, o której mowa w ust. 1.
3.  W dyplomie wspólnym, o którym mowa w ust. 1, można zamieścić odrębnie dla każdego podmiotu będącego stroną umowy zawartej na podstawie art. 10a ust. 2 ustawy lub porozumienia zawartego na podstawie art. 168 ust. 1 ustawy:
1) godło lub logo;
2) pieczątkę imienną i podpis rektora uczelni lub kierownika innego podmiotu, a w przypadku uczelni - także pieczątkę imienną i podpis kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej;
3) pieczęć urzędową.
4.  Do dyplomu wspólnego, o którym mowa w ust. 1, przepisy § 7 ust. 2-4 stosuje się.
§  9. 
1.  W przypadku studiów prowadzonych na podstawie art. 31a ustawy dyplom wspólny wydaje uczelnia wskazana w porozumieniu zawartym na podstawie art. 31a ust. 1 ustawy.
2.  Dyplom wspólny, o którym mowa w ust. 1, zawiera elementy określone w § 7 ust. 1, z tym że:
1) zamiast nazw podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni wskazuje się nazwę jednostki międzyuczelnianej albo jednostki wspólnej;
2) zamiast pieczątek imiennych i podpisów kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni zamieszcza się pieczątkę imienną i podpis kierownika jednostki międzyuczelnianej albo jednostki wspólnej.
3.  Do dyplomu wspólnego, o którym mowa w ust. 1:
1) przepisy § 7 ust. 2 i 3 stosuje się;
2) przepisy § 8 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 oraz ust. 3 stosuje się odpowiednio.
§  10. 
1.  Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zawiera następujące niezbędne elementy:
1) nazwę dokumentu: "świadectwo ukończenia studiów podyplomowych";
2) informację o treści: "wydane w Rzeczypospolitej Polskiej";
3) nazwę uczelni albo innego podmiotu prowadzącego studia podyplomowe;
4) godło uczelni albo godło lub logo innego podmiotu prowadzącego studia podyplomowe umieszczone w widocznym miejscu;
5) informacje dotyczące posiadacza świadectwa ukończenia studiów podyplomowych:
a) imiona i nazwisko,
b) datę i miejsce urodzenia;
6) informacje dotyczące studiów podyplomowych, w tym nazwę studiów podyplomowych, liczbę semestrów, wynik ukończenia studiów podyplomowych;
7) pieczątkę imienną i podpis rektora albo kierownika innego podmiotu prowadzącego studia podyplomowe;
8) pieczęć urzędową uczelni albo innego podmiotu prowadzącego studia podyplomowe;
9) miejscowość i datę wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych;
10) wykaz przedmiotów wraz z liczbą godzin zajęć teoretycznych, zajęć praktycznych oraz liczbą punktów ECTS;
11) w przypadku świadectw ukończenia studiów podyplomowych potwierdzających uzyskanie kwalifikacji podyplomowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji:
a) nazwę kwalifikacji,
b) znak graficzny określony w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji dla kwalifikacji cząstkowej na poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanym zgodnie z:
art. 68 ust. 1 pkt 5 ustawy albo
art. 55 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572, 1311, 1933 i 2260), albo
art. 29 ust. 2 pkt 18 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, 1079, 1311 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 202).
2.  Podmiot prowadzący studia podyplomowe wydaje absolwentowi tych studiów świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w terminie 30 dni od dnia ich ukończenia.
§  11.  Określa się wzór suplementu do dyplomu ukończenia studiów, który stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  12.  Uczelnie mogą wydawać dyplomy ukończenia studiów i świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, a instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze oraz Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego - świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie z wzorami określonymi przez nie na podstawie przepisów dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 30 września 2017 r.
§  13.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2
ZAŁĄCZNIK

(NAZWA UCZELNI)

Niniejszy suplement do dyplomu jest oparty na modelu opracowanym przez Komisję Europejską, Radę Europy oraz

UNESCO/CEPES. Ma on dostarczyć obiektywnych i pełnych informacji dla lepszego zrozumienia oraz sprawiedliwego

uznawania kwalifikacji akademickich i zawodowych w kraju i za granicą. Suplement zawiera opis rodzaju, poziomu, kontekstu,

treści i statusu odbytych studiów i pomyślnie ukończonych przez osobę wymienioną w oryginalnym dyplomie. Opis ten nie

powinien zawierać żadnych sądów wartościujących, stwierdzeń o równoważności lub sugestii dotyczących uznania. Powinien

dostarczać informacji odnośnie do wszystkich ośmiu sekcji. Tam gdzie informacja nie została podana, należy wyjaśnić przyczyny

jej braku.

SUPLEMENT DO DYPLOMU

ważny z dyplomem nr ...............

1. INFORMACJE O POSIADACZU DYPLOMU

1.1. Nazwisko: ...........................................................................................................................................................................

1.2. Imiona: ................................................................................................................................................................................

1.3. Data urodzenia (dzień, miesiąc, rok): .................................................................................................................................

1.4. Numer identyfikacyjny, kod studenta albo numer albumu: ................................................................................................

2. INFORMACJE O DYPLOMIE

2.1. Określenie uzyskanego wykształcenia (tytuł zawodowy)1): ...............................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

2.2. Kierunek studiów i specjalność oraz profil kształcenia: .....................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

2.3. Nazwa i status uczelni wydającej dyplom1): .......................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

2.4. Nazwa i status uczelni prowadzącej studia2) (jeżeli jest inna niż wymieniona w pkt 2.3.):

....................................................................................................................................................................................................

2.5. Język (języki) wykładowe/egzaminów: ..............................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

3. INFORMACJE O POZIOMIE WYKSZTAŁCENIA

3.1. Poziom posiadanego wykształcenia3): ................................................................................................................................

3.2. Czas trwania studiów według programu studiów: ..............................................................................................................

3.3. Warunki przyjęcia na studia: ..............................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

4. INFORMACJE O TREŚCI STUDIÓW I OSIĄGNIĘTYCH WYNIKACH4)

4.1. Forma studiów: ...................................................................................................................................................................

4.2. Wymagania programowe: ...................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

4.3. Szczegóły dotyczące przebiegu studiów: składowe programu studiów oraz indywidualne osiągnięcia, uzyskane

oceny/punkty ECTS: ..................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

4.4. Skala ocen i - o ile to możliwe - sposób ich przyznawania: .............................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

4.5. Wynik ukończenia studiów1): .............................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

Strona … / …

5. INFORMACJE O UPRAWNIENIACH POSIADACZA DYPLOMU

5.1. Dostęp do dalszych studiów: ..............................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

5.2. Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe (o ile to możliwe): ..........................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

6. DODATKOWE INFORMACJE3)

6.1. Dodatkowe informacje, w tym o odbytych praktykach i otrzymanych nagrodach: ...........................................................

....................................................................................................................................................................................................

6.2. Dalsze źródła informacji: ....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

7. POŚWIADCZENIE SUPLEMENTU

7.1. Data: ....................................................................................................................................................................................

7.2. Podpis i pieczątka imienna kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni5): ................................................

7.3. Pieczęć urzędowa uczelni: ..................................................................................................................................................

1)W przypadku tłumaczenia na język angielski treść pozostaje wpisana w oryginalnym brzmieniu.

2)Należy podać status uczelni prowadzącej studia (publiczna/niepubliczna) oraz nazwy uczelni lub instytucji prowadzących studia

wspólnie, w oryginalnym brzmieniu.

3)Należy podać informacje o poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanej do kwalifikacji, których nadanie potwierdza

dyplom.

4)Pkt 2.3, 2.4, 4.2-4.4, 6.1 i 6.2 mogą zostać rozszerzone o odpowiednią liczbę stron, w zależności od potrzeb.

5)W przypadku studiów prowadzonych na podstawie art. 31a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, 1933, 2169 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60) zamiast podpisu i pieczątki imiennej kierownika

podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni zamieszcza się podpis i pieczątkę imienną kierownika jednostki

międzyuczelnianej albo jednostki wspólnej.

Strona … / …

8. INFORMACJA O KRAJOWYM SYSTEMIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

8.1. Kryterium dostępu do szkolnictwa wyższego

Łączny czas kształcenia do momentu ukończenia szkoły dającej możliwość przystąpienia do egzaminu dojrzałości (egzaminu

maturalnego) wynosi 12-15 lat. Po zdaniu egzaminu dojrzałości (egzaminu maturalnego) absolwenci otrzymują świadectwo

dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów

upoważniające do ubiegania się o przyjęcie na studia.

8.2. System szkolnictwa wyższego

System szkolnictwa wyższego i podstawy jego funkcjonowania określa ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie

wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, 1933, 2169 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60). Przepisy tej ustawy stosuje się do uczelni

publicznych i niepublicznych, a prowadzenie kształcenia odbywa się na tych samych zasadach i po spełnieniu tych samych

warunków.

Uczelnie, niezależnie od ich statusu, dzielą się na uczelnie akademickie oraz uczelnie zawodowe.

Uczelnia akademicka to uczelnia prowadząca badania naukowe, w której co najmniej jedna jednostka organizacyjna posiada

uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora.

Uczelnia zawodowa to uczelnia prowadząca studia pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskie

nieposiadająca uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora.

Studia w uczelniach są prowadzone jako studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie

(studia wyższe) oraz studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie).

Studia wyższe oraz studia doktoranckie mogą być prowadzone jako studia stacjonarne albo jako studia niestacjonarne.

Studia pierwszego stopnia mogą być prowadzone jako studia licencjackie, które trwają co najmniej sześć semestrów, albo studia

inżynierskie, które trwają co najmniej siedem semestrów. Studia drugiego stopnia trwają od trzech do pięciu semestrów.

Jednolite studia magisterskie trwają od dziewięciu do dwunastu semestrów.

Studia wyższe niestacjonarne mogą trwać jeden lub dwa semestry dłużej niż odpowiednie studia stacjonarne.

Studia doktoranckie trwają nie krócej niż dwa lata i nie dłużej niż cztery lata. W odrębnym trybie, zgodnie z przepisami ustawy

z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r.

poz. 882 i 1311), uzyskuje się stopień naukowy doktora albo stopień doktora w zakresie sztuki.

Kwalifikacjom uzyskiwanym w ramach szkolnictwa wyższego przypisywany jest poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji określony

w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 i 1010 oraz z 2017 r.

poz. 60).

Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia potwierdza nadanie kwalifikacji pełnej na poziomie szóstym Polskiej Ramy

Kwalifikacji.

Dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia oraz dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich potwierdza nadanie

kwalifikacji pełnej na poziomie siódmym Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Dyplom doktorski potwierdza nadanie kwalifikacji pełnej na poziomie ósmym Polskiej Ramy Kwalifikacji.

8.3. Tytuły nadawane absolwentom studiów

-licencjat, licencjat pielęgniarstwa, licencjat położnictwa, inżynier, inżynier pożarnictwa, inżynier architekt oraz inżynier

architekt krajobrazu - nadawane absolwentom studiów pierwszego stopnia,

-magister oraz tytuły równorzędne: magister inżynier, magister inżynier architekt, magister inżynier architekt krajobrazu,

magister inżynier pożarnictwa, magister pielęgniarstwa, magister położnictwa, magister sztuki - nadawane absolwentom

studiów drugiego stopnia,

-magister oraz tytuły równorzędne: lekarz, lekarz dentysta, lekarz weterynarii, magister farmacji, magister sztuki - nadawane

absolwentom jednolitych studiów magisterskich.

8.4. Punkty zaliczeniowe

Aby uzyskać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, student jest obowiązany uzyskać co najmniej 180 punktów ECTS,

studiów drugiego stopnia - co najmniej 90 punktów ECTS, jednolitych studiów magisterskich - co najmniej 300 punktów ECTS

w systemie studiów pięcioletnich oraz 360 punktów ECTS w systemie studiów sześcioletnich.

8.5. Stopnie naukowe, stopnie w zakresie sztuki, tytuł naukowy, tytuł w zakresie sztuki

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule

w zakresie sztuki są nadawane stopnie naukowe, stopnie w zakresie sztuki oraz tytuł naukowy profesora.

Stopniami naukowymi są stopnie doktora i doktora habilitowanego określonej dziedziny nauki w zakresie danej dyscypliny

naukowej. Stopniami w zakresie sztuki są stopnie doktora i doktora habilitowanego określonej dziedziny sztuki w zakresie danej

dyscypliny artystycznej. Stopnie naukowe i stopnie w zakresie sztuki nadają jednostki organizacyjne uczelni, jednostki naukowe

Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze oraz międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych

przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.

Tytułem naukowym jest tytuł profesora określonej dziedziny nauki, tytułem w zakresie sztuki jest tytuł profesora określonej

dziedziny sztuki. Tytuł profesora nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Strona … / …

Opis:

1)format po obcięciu A4 (210 x 297 mm);

2)papier offsetowy biały, gramatura 80 g/m2;

3)druk dwustronny w kolorze czarnym;

4)odpis suplementu przeznaczony do akt uczelni wykonany według wzoru określonego dla

suplementu; pod nazwą "SUPLEMENT DO DYPLOMU" umieszcza się napis: "(ODPIS

PRZEZNACZONY DO AKT)";

5)suplement oraz odpis suplementu przeznaczony do akt w lewym górnym rogu zszyty

i opatrzony pieczęcią urzędową uczelni;

6)tekst: czcionka Times New Roman CE 11 pkt, napis "SUPLEMENT DO DYPLOMU" -

wersaliki 14 pkt, w punkcie 8 - czcionka Times New Roman CE 10 pkt, oznaczenie stron -

czcionka Times New Roman CE 8 pkt;

7)podczas wypełniania suplementu kropki oznaczające wiersze mogą być zastąpione

wpisanym tekstem.

1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1896).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. poz. 1167), które utraciło moc z dniem 16 stycznia 2017 r. zgodnie z art. 111 pkt 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 i 1010 oraz z 2017 r. poz. 60).