Sprawozdanie powinien przekazać podmiot, o którym mowa w art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, który:

- przywozi F-GAZY lub SZWO;

- wywozi F-GAZY lub SZWO;

- stosuje F-GAZY lub SZWO (w rozumieniu definicji stosowania zawartej w rozporządzeniu (WE) nr 1005/2009 w odniesieniu do substancji kontrolowanych i nowych substancji oraz w rozporządzeniu (WE) nr 842/2006 w odniesieniu do fluorowanych gazów cieplarnianych) w produkcji, instalacji, serwisowaniu lub konserwacji urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, ruchomych urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, gaśnic lub systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, a także w innych procesach;

- prowadzi odzysk, recykling, regenerację lub zniszczenie F-GAZÓW lub SZWO w rozumieniu przepisów rozporządzenia (WE) nr 1005/2009 w odniesieniu do substancji kontrolowanych i nowych substancji oraz rozporządzenia (WE) nr 842/2006 w odniesieniu do fluorowanych gazów cieplarnianych;

- przywozi produkty, stacjonarne lub ruchome urządzenia, stacjonarne lub ruchome systemy ochrony przeciwpożarowej, gaśnice lub systemy klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, zawierające F-GAZY lub SZWO,

- wywozi produkty, urządzenia lub systemy ochrony przeciwpożarowej lub gaśnice, a także systemy klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, zawierające F-GAZY lub SZWO.

Do kiedy należy złożyć sprawozdanie?

Sprawozdanie należy złożyć do 28 lutego 2017 r. za pomocą elektronicznego formularza poprzez Bazę Danych Sprawozdań (BDS).

Jak przekazać sprawozdanie?

- Jeśli składasz sprawozdanie po raz pierwszy, zarejestruj się w Bazie Danych ze Sprawozdań (BDS).

- Po utworzeniu konta i zalogowaniu się do BDS wprowadź dane, które są wymagane w sprawozdaniu.

- W oparciu o dane wprowadzone do BDS system wygeneruje sprawozdanie elektroniczne, zgodnie ze wzorem formularza sprawozdania określonym w załączniku I do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie sprawozdań dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych.

Szczegółowe informacje dotyczące sprawozdań są dostępne na stronie Instytutu Chemii Przemysłowej.

Źródło: www.mos.gov.pl, stan z dnia 25 stycznia 2017 r.