W 2013 r. jednostkowa stawka kary za przekroczenie dopuszczalnej ilości zawiesiny łatwo opadającej, za jeden litr, wynosić będzie 12,20 zł, jednostkowa stawka kary za przekroczenie dopuszczalnego stopnia rozcieńczenia ścieków, eliminującego toksyczne oddziaływanie ścieków na ryby, za jeden m3, wynosić będzie 12,20 zł, jednostkowa stawka kary za przekroczenie dopuszczalnego poziomu sztucznych substancji promieniotwórczych w ściekach, za jeden m3, wynosić będzie 12,20 zł, a górna jednostkowa stawka kary za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu przenikającego do środowiska, za jeden dB przekroczenia, wynosić będzie 62,48 zł.

W załączniku nr 1 określono górne jednostkowe stawki kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi.

W załączniku nr 2 określono jednostkowe stawki kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, za poszczególne substancje, w tym substancje wyrażone jako wskaźniki, za przekroczenie:
a) dopuszczalnej ilości i składu ścieków, z wyjątkiem zawiesiny łatwo opadającej,
b) minimalnej procentowej redukcji stężeń substancji w ściekach,
c) dopuszczalnej masy substancji w odprowadzanych ściekach przypadającej na jednostkę masy wykorzystanego surowca, materiału, paliwa lub wytworzonego produktu.

W załączniku nr 3 określono jednostkowe stawki kar za przekroczenie dopuszczalnej temperatury wprowadzanych do wód lub do ziemi ścieków, za jeden m3.

W załączniku nr 4 określono jednostkowe stawki kar za przekroczenie dopuszczalnego odczynu wprowadzanych do wód lub do ziemi ścieków, za jeden m3.

W załączniku nr 5 określono jednostkowe stawki kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu.